Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Haos în formare (roman) Cap III Partea 1

de Alexandru-Valentin Petrea

III
Frica începe treptat s? se intelectualizeze

( O domni?oar? experimentat? în ale vie?ii de strad? ?ine ?i ea un blog. Nimic r?u în asta, fiecare dintre noi avem dreptul la exprimare ?i îl putem folosi cum considera de cuviin??. Desigur c? exist? ?i ni?te limite în exercitarea acestui drept, dar majoritatea dintre cunoscu?ii no?tri le-au uitat deja înainte de a le cunoa?te. Grea misia asta de cet??ean responsabil ?i ipocrit, parc? ne-am n?scut doar pentru a încerca s? privim mereu în sinele altuia. Toate ies în cele din urm? la iveal?, dar asta se întâmpl? uneori cam repede. Îns? este mai bine la momentul ?sta s? l?s?m filosofia ?i l?s?m pe al?ii s? se ocupe de dânsa. Habar nu am dac? î?i vor pierde sau nu timpul.)

ÎN AFAR? DE BÂRFE
(Blog pentru cei care tr?iesc cu buna-credin?? în
suflet, nu doar o afi?eaz? cu fundul la geam)

C?TRE GUNOIUL DIN FIECARE
Bun?, dragii ?i dragele mele (mai ales dragele!), ?ti?i chiar mai bine decât mine c? întotdeauna ne ferim s? disec?m firul în patru ori, ?i mai amuzant, s? urm?rim cu picioarele pe p?mânt unde duc toate firele care pornesc din obsesiile noastre. Prefer?m, astfel, s? ne limit?m gândurile ?i dialogurile cinice sau sfor?itoare doar la ?mecheriile sau oftaturile pe care de?tep?ii zilei ni le îndeas? în ochi ?i urechi, cic? pentru binele nostru. Credem c? doar ele pot alc?tui o lume normal? în societatea modern?, hiperurbanizat?, c?reia îi suntem recunosc?tori c? ne-a l?sat s? ne na?tem tocmai pe timpul ei, sc?pându-ne de ?ansa abrupt? de a deschide ochii pe vremea masacrelor comise de vikingi sau, ?i mai gre?os, pe timpul animalelor fug?rite cu pra?tia prin p?duri de str?mo?ii no?tri.
Totu?i, cel pu?in în perioadele în care tehnologia ?i consumul masiv de tot felul de bun?t??uri nu reu?esc s? ne aline, m?car în parte, plictiseala sau furia provocat? de tot felul de pro?ti veseli, începem s? ne d?m seama c? singura solu?ie pentru a tr?i cuviincios ?i calm este s? gândim, s? vorbim ?i s? ac?ion?m doar în func?ie de nevoile noastre concrete, reale, de multe ori absolut puerile. Emisiunile de scandal ?i profe?iile despre viitorul extraterestru al omenirii tac instantaneu, r?mân în noi doar dorin?a de a ne trezi mâine zâmbind chiar f?r? motiv.
Dar ce ne facem când aspir?m cam to?i spre acelea?i idealuri? Nu vreau s? devin prea cli?eic?, dar se cunoa?te destul de bine c? fericirea nu ajunge pentru toat? lumea, c? se scrie despre ea de un milion de ori mai mult decât se tr?ie?te de pe urma ei, c? devine tot mai nesuferit? pe m?sur? ce fiecare o deseneaz? folosind culorile sale favorite. Practic, câteva nanosecunde de euforie vor reprezenta întotdeauna obiectul tuturor r?zboaielor ?i tr?d?rilor de pe lumea asta, indiferent c? se petrec între zeii Olimpului sau între colegii de cre??.
Oamenii vor fi mereu neferici?i într-o astfel de lume, chiar dac? doar o mic? parte dintre ei con?tientizeaz? faptul c? lumea nu se va schimba absolut niciodat?. Totu?i, chiar f?r? s?-?i dea seama, cea mai mare parte a indivizilor cred în mod involuntar asta ?i, foarte gre?os, au g?sit deja solu?ia ce îi ajut? s?-?i repete în fiecare zi c? tr?iesc într-un Cosmos ce se str?duie?te s? devin? normal, cel pu?in par?ial.
Aceast? solu?ie nu a putut fi alta decât ar?tarea în mod gratuit ?i nesim?it a setei de domina?ie asupra altora (nu ?i asupra sinelui!), luând na?tere ?i târându-se prin timp a?a-zis? sete de putere, care tot face ravagii prin istorie ?i prin vie?ile private ale oamenilor. O vezi absolut peste tot în diferitele straturi ale pendul?rii noastre între cas?, ?coal?/munc? ?i t?râmuri în care timpul liber î?i bate joc de noi câte un picu? din via?a fiec?reia. Chiar ?i când ne juc?m în copil?rie sau, mai târziu, încerc?m s? citim câte o carte, avem tendin?a, în mare parte incon?tient?, de a stabili ori c?uta raporturi de autoritate între personaje, gesturi, cuvinte sau în?elesuri uneori subtile.
Profesorii încearc? dispera?i s? impun? elevilor o disciplin? pref?cut? ?i searb?d?, pe care nici ei nu ar experimenta-o vreodat? pe pielea lor; normal, ei ?tiu c? efortul lor nu doar c? va r?mâne f?r? urm?ri, dar va ?i provoca doar amuzament ?i frustr?ri gratuite printre ?colari. Onorabilii preo?i, pentru a-?i compensa neajunsul sordid de a nu accede niciodat? la statutul de oameni liberi, îi împileaz? constant pe bie?ii enoria?i cu o cascad? monoton? de posturi, m?t?nii, sfe?tanii ?i procesiuni. P?rin?ii se r?zbun? involuntar pe copii pentru decep?iile uneori incerte ?i infantile pe care nu le-au m?rturisit vreodat? cuiva, b?gându-le pe gât a?a-zise paradisuri ori sc?ri spre reu?it?, care nu au fost gustate de ei poate niciodat? în via?a lor.
Crede?i cumva c? se poate pune cap?t vreodat? situa?iei ?steia? ?i dac? da, care ar fi cele mai rafinate ?i subtile procedee prin care ne-am întoarce chiar ?i cu greu la o via?? într-adev?r normal?? Cu drag pe ziua de azi, scumpa voastr? Dana.
(18 iulie 2017, 19:47)

Comentarii:
monalisa123 (20:07): Ai uitat, draga mea, s? te referi la ?efii care î?i pun angaja?ii la munc? s? ating? cine ?tie ce performan?e sau norme zilnice, în condi?iile în care mul?i dintre patroni n-au muncit în via?a lor ?i, dac? i-ai angaja pe undeva, n-ar fi în stare s? îndeplineasc? într-un an un sfert din cerin?ele pe care le impun propriilor lor salaria?i pentru o s?pt?mân?. Pur ?i simplu profit? ?i ei c? au ni?te bani de b?gat într-o anumit? firm?, decizând s? fac? ?i mai mul?i bani prin batjocorirea demnit??ii ?i muncii unor am?râ?i. Când se plictisesc de afacerile lor sau vor s? arunce banii pe altceva, dau vina pe angaja?i c? sunt cam prea lene?i ?i decid s? închid? firma pe temeiul a nu ?tiu c?rora dificult??i tehnice provocate de salaria?i, aruncându-i pe bie?ii oameni în strad?. Dac? asta nu e opresiune, eu devin îndat? pup?za din tei ?i nu mai scot niciun cuvânt de acum înainte!
danaandreea (20:06): Desigur, scumpa mea Mona, ?i asta este opresiune, ?i înc? una dintre cele mai gre?oase pe care le cunoa?te omul în via?a lui, deoarece se bazeaz? pe îns??i nevoia lui de a face rost de niscaiva bani pentru a-?i putea duce zilele. Eu am oferit în articol doar câteva exemple din astea foarte accesibile care mi-au aterizat pe loc în minte, dar situa?iile în care putem vorbi de opresiune se caracterizeaz? tocmai prin infinitatea lor debil?, absolut enervant?, care te las? f?r? cuvinte ?i puteri în fa?a societ??ii ?steia care, pe m?sur? ce cre?ti mare, pretinde tot mai multe infidelit??i de la persoana noastr?.
monalisa123 (20:21): Important este s? fim ?i s? ne men?inem s?n?to?i, c?ci oaze de bucurie tot mai g?sim prin oligofrena asta de via?? ?i este bine s? ne bucur?m de ele cât mai întregi ?i lucizi cu putin??. S? l?s?m r?utatea lumii proaste s? urle ca bolnava la u?a noastr?, în timp ce noi vom râde în hohote pân? când vom cr?pa de-a binelea, stând închi?i fiecare în via?a lui pe care nimeni altcineva nu d? cu adev?rat nici trei secunde din timpul s?u.
danaandreea (20:27): În aparen?? este o idee foarte bun?, dar nu e OK deloc, mai ales pe termen lung, s? nu ne implic?m deloc în circul ?sta de societate care ne influen?eaz? în mod nesim?it ?i pe noi. Se cuvine, deci, s? încerc?m s? ne implic?m mai mult în chestiile care se fac pentru binele tuturor, cum ar fi s? megem la vot ori s? plant?m la gr?mad? copaci, chiar dac? de multe ori ne d?m seama c? niciun lucru frumos nu stârne?te cine ?tie ce focuri de artificii. O zi minunat? s? ai, draga mea!
ionutpastrama42a (21:23): Prea mult? victimizare, domni?oar?, se cuvine s? fii mai optimist? la vârsta asta mirobolant?. Nu de alta, îns? vei ajunge b?trân? prea devreme ?i va crede lumea c? jigne?ti societatea asta strâmb? pentru c? ai ajuns la vârsta la care nu te mai poate pl?cea niciun b?rbat viabil din punct de vedere fiziologic (?tii tu despre ce vorbesc!). A?a c? ar fi bine s? mai la?i gazet?ria ofticat? ?i s? te apuci s? ne ungi cu ni?te povestioare frumoase, din alea cu care se fac serialele care ?in milioane de ochi pe micile ecrane în fiecare sear?. În felul ?sta, te vom considera ?i noi o fat? serioas?!
danaandreea (21:47): Dac? ai dorin?a asta secret?, ?i-a? recomanda s? cite?ti pove?tile care sunt în programa ?colar? pentru clasele I ?i a II-a. Se vede c? nu le-ai citat la vremea lor, îns? niciodat? nu este prea târziu! Iar dac? vrei s? g?se?ti fete serioase, s? ?tii c? sunt cu miile la studiourile de videochat, trebuie doar s? ai niscaiva b?nu?i ?i seriozitatea feminin? va deveni o realitate cu adev?rat concret? în magnifica ta existen??!
ionutpastrama42a (a doua zi, 06:48): Iar istericale, femeie, mai las? dracului omenirea în pace! Nu o s? te bage nimeni în seam? pentru simplul motiv c? spui ceea ce ?tim cu to?ii, nu aduci nimic original în ochii no?tri s?tui de atâ?ia pro?ti ?i, drept urmare, nu reu?e?ti s? ne sco?i din starea de enervare cu care sosim majoritatea dintre noi to?i acas? de la munc? sau de la ?coal?. Mai las?-ne ?i cu morala, întreaga omenire suntem varz? la acest capitol ?i nu dorim în niciun caz s? ?tim cum ?i de ce suntem a?a! Ar fi mai bine s? te preg?te?ti pentru o meserie mai pentru valoarea ta a?a, cum ar fi coafez? sau osp?t?ri??, deoarece mai mult ca sigur s-a s?turat taic?-tu s? te între?in? ?i la vârsta asta care solicit? mul?i bani.
monalisa123 (11:54): Bine c? te-ai f?cut tu pe?te la vârsta potrivit? ?i ai mai mul?i bani decât î?i pretinde vârsta! Sper c? fetele ce î?i aduc parale sunt cel pu?in majore, c?ci altfel te vor pune s? le predai tu biologia a doua oar? (m?car pentru protec?ia muncii!) ?i te vei face de râs în mod definitiv. M?car este bine s? p?strezi aparen?ele!

TENTATIVE NEELUCIDATE
Este normal ?i chiar frumos s? te îndr?goste?ti de cineva, sentimentul iubirii fiind printre rarele excep?ii de la firea egoist? a omului de pretutindeni. Pare sublim ?i chiar ireal s? reu?e?ti m?car pentru câteva luni s? vezi lumea doar prin raportare la persoana f?r? de care nu po?i tr?i firesc. Universul întreg începe s? devin? prilejul prin care g?se?ti fel de fel de nuan?e legate de evolu?ia înrobirii tale fa?? de cealalt? parte a cuplului. Partenerul/partenera devine centrul unei mitologii nes?tule ?i deloc lene?e, realitatea devenind la un moment dat bolovanul infect care st? în calea fericirii ce tot promite s? soseasc?.
Dar ?i în domeniul ?sta foarte sensibil exist? ni?te reguli foarte ferme ?i limpezi. De pild?, ieri sear? m? trezesc cu un mesaj pe Facebook de la un necunoscut (nici m?car nu m? împrietenisem cu el pe aceea re?ea de socializare!), care cuprindea doar expresia indescifrabil? Cf u, urmat? de semnul întreb?rii, f?r? nimic altceva pe lâng? ea. Dup? câteva secunde bunicele de reflec?ie, mi-am dat seama în mod aproximativ de faptul c? aceea sintagm? poate fi o prescurtare a întreb?rii banale Ce faci tu?.
L?murit? oarecum de con?inutul mesajului, dar fiind înc? în cea?? cu privire la inten?iile domni?orului, l-am întrebat dac? a mai f?cut în ultimii zece ani exerci?ii la limba ?i literatura român?. Dac? nu, este bine s? se apuce de ele pân? când nu ajunge s? fie considerat nu doar needucat, ci ?i cu probleme la mansard? ?i, în consecin??, trimis la izolare împreun? cu cei care se roag? la extratere?tri în modul cel mai patetic cu putin??. Mi-a replicat c? n-apuc? ?i el s? spun? dou? cuvinte ?i eu deja încep s? fac figuri, c? noi, fetele din ziua de ast?zi, nu mai avem deloc sim?ul umorului ?i, mai mult, nici demnitatea de a primi cu tot entuziasmul posibil bucuriile angelice pe care le poate oferi un b?rbat ca el.
Pentru a nu-mi mai înro?i nervii de poman?, l-am întrebat f?r? menajamente ?i stim? cu ce scop m? deranjeaz? la aceea or? (era cam pe la 11 jum?tate noaptea!) ?i cine este el de fapt. Mi-a r?spuns cu cea mai mare emfaz? de care era în stare c? o ie?ire la un suc cu el mi-ar schimba fundamental existen?a, c? nu se mai poate s? mai stau în bezna întunericului ce m? îndeamn? la gre?eli care nu se vor mai putea repara nici dup? zece ani de chinuri, l?udându-se cu non?alan?? c? el a salvat de la sinucidere ?i p?cat zeci de femele r?t?cite, care uitaser? cu des?vâr?ire sensul originar al vie?ii.
I-am replicat cât mai civilizat cu putin?? c? pentru problemele lui de natur? spiritual? nu exist? alt? solu?ie decât o mic? deplasare pe centura ora?ului sau, dup? caz, într-un apartament ori c?su?? unde pentru treburile de mai jos de buric nu trebuie s? oferi decât hârtiu?e cu cifre pe ele. A urmat blocarea inevitabil? a îndr?gostitului în ac?iunea de a-mi trimite mesaje în continuare, pierzând ?ansa unic? de a fi iluminat? prin ac?iunea mântuitoare ?i enigmatic? a acestuia.
Grele de perceput ?i de în?eles mai sunt c?ile întortocheate ale iubirii ?i izb?virii! Iar cei care le ignor? nu merit? nici m?car s? li se respecte dreptul de a se îndoi sau a pune întreb?ri, atât de mare este f?r?delegea lor gre?oas? ?i herculeean? în acela?i timp. Fire?te c? glumesc!
(22 iulie, 20:35)

Comentarii:
vandasomosan124 (20:59): Ai ?i tu grij? la situa?ii din astea, dac? b?iatul intr? din cauza dumitale în depresie din aia piperat? ?i îl g?se?te poli?ia dup? vreo s?pt?mân? spânzurat prin p?durea Gârboavele? Fii ?i tu mai sensibil?, nu te cost? nimic!
danaandreea (22:03): Mai în glum?, mai în serios, sunt con?tient? c? se pot întâmpla ?i chestii din astea datorit? refuzului sarcastic al unei fete, îns? am ?i eu dreptul la lini?te ?i la demnitate pe Internetul ?sta mocirlos. Fapt pentru care domnii s?c?itori sunt ruga?i s? m? lase pentru totdeauna în pace ?i, pentru binele lor superior, s? apeleze la persoane care au drept ocupa?ie satisfacerea minunilor pe care le a?tept?m de la sexul opus. ?tii tu la ce m? refer...
monalisa123 (22:48): Marea problem? este c? ei ne trateaz? ca ni?te obiecte sau, mai scârbos, precum ni?te anim?lu?e pe care nu le po?i utiliza decât pentru nevoile pe care le asociem doar cu o anumit? parte a corpului. Singurul tratament pentru fenomene din astea spectaculoase este, dup? caz, o palm? peste bot când le avem în fa?? ori ni?te insulte mai intelectuale a?a când ne abordeaz? prin orice mijloace de comunicare la distan??, urmat? de blocarea num?rului sau profilului ce ne-a tulburat un pic existen?a. Trebuie s? fim nemaipomenit de ferme, nu trebuie s? ne l?s?m onoarea ?i reputa?ia s? ni se scurg? printre degete.
ionutpastrama42a (a doua zi, 06:38): Ba, dimpotriv?, dragele mele, mi se pare c? face?i prea mult? teorie asupra a ceva despre care habar n-ave?i nici pentru un gr?unte de mac. Mai u?or cu grea?a asta fa?? de bie?ii b?rb??ei, ?ti?i foarte bine c? nu pute?i face copii singure! Spune?i direct la toat? lumea c? v? crede?i superioare tuturor creaturilor p?mântene, în special, celor de sex masculin, ?i nu mai aburi?i lumea cu expunerea unor abuzuri imaginare ?i a nu ?tiu c?ror fapte eroice înf?ptuite de voi. Fi?i cinstite ?i recunoa?te?i c? nu a?i realizat nimic în via?? pân? la momentul de fa??! ?i nici nu ave?i un plan viabil pentru viitorul ?sta de toat? sila!
vandasomosan124 (08:24): S-a trezit la via?? în?eleptul satului, f?r? el nu puteam duce pân? la cap?t discu?ia asta! Ia ascult?, de?teptule, î?i spune ceva cuvântul h?r?uire? ?tii cumva c? este o infrac?iune pentru care se poate ajunge ?i la închisoare ?i care este comis? îndeosebi de c?tre dobitoci ca tine? Mai bine uit?-te mai bine în jur peste societatea asta, iar apoi pune mâna frumu?el pe carte, c? ai r?mas în urm? r?u la capitolele empatie autentic? ?i drepturile omului. Nu ?tiu dac? vei reu?i ceva în direc?iile astea, dar este mai mult decât recomandat s? încerci m?car s? ie?i din b?legarul ?sta cronic.
ionutpastrama42a (10:13): Du-te mai bine la cursurile de la facultate, nu mai freca penele de gâin? de pantaloni pe banii lui tac-tu! Când va veni sesiunea, te vei plânge la fiecare zece minute de absurditatea condi?iei umane ?i de ?ansele microscopice de a împu?ca cinci-ul, dar noi ceilal?i nici nu ne vom mai str?dui s? r?mânem ipocri?i, ci te vom trimite s? ac?ionezi în continuare pentru ap?rarea nedrept??itelor Globului. R?mâi la necesit??ile concrete, nu-s f?cute pentru tine marile idealuri ale umanit??ii!
danaandreea (15:12): Las?-l, Vanda, s? ne mai bucure din pe?tera lui ciudat? cu replicile astea ce ne ciupesc un pic educa?ia. Nu-i vina sa c? nu a fost înv??at la timp s?-?i dea seama de urm?rile propriilor idei în timp ?i spa?iu, interesându-l, ca pe orice porcar onorabil, doar ca vorb?ria lui s? ajung? la urechile cât mai multor in?i. Chiar n-am niciun interes s? mai adaug ceva despre el, nu vreau s?-i nasc f?r? mult efort o celebritate f?r? oase.

UN MIC PROTEST
Peste trei zile va trebui s? plec cu p?rin?ii mei la ?ar?, unde voi fi nevoit? s?-mi petrec timpul circa o s?pt?mân? sau dou?. Nu este o povar? de nesuportat pentru sufle?elul meu, îns? nici nu m? încânt? nici pe sfert perspectiva c? timp de câteva zile, care în mod sigur vor trece foarte, foarte greu, va tr?i s? fac o excursie cât se poate de concret? ?i zdrav?n? într-un Ev Mediu ce îmi zâmbe?te relaxat ?i tulbur?tor în acela?i timp.
Niciun politician din România nu a încercat nici m?car s? pun? în discu?ie caracterul tembel ce caracterizeaz? satul nostru contemporan. Exist? într-adev?r o conectare la electricitate ?i la internet a multor sate din România, dar nu s-a lucrat aproape nicidecum la celelalte facilit??i care te transform? oriunde în om al secolului XXI, cum ar fi mai ales accesul la canalizare, înc?lzire prin gaz metan sau magazine de tip supermarket.
La acestea se adaug? educa?ia aia autentic?, care nu are nici cea mai mic? nevoie de be?e la fund sau peste picioare, dar nici de l?utari care s? ?in? loc de ultimele enciclpedii ap?rute pe pia??. Tocmai educa?ia asta ar fi, de altminteri, cel mai folositor cadou pentru un locuitor al Cosmosului rural românesc, r?mas din p?cate la stadiul în care nici m?car baciul din Miori?a nu ar putea z?ri lucruri cu adev?rat noi.
Ar fi nevoie, printre multe alte chestii de ordin cultural, s? li se amenajeze în comune biblioteci cu adev?rat demne de secolul vitezei, cu cataloage complete în form? electronic? ?i acces gratuit la fel de fel de platforme on-line de tip ?tiin?ific ?i chiar legislativ, c? tot le place în general s?tenilor s? se p?rasc? la ?eful de post ?i la judec?torie pentru tot felul de nimicuri galopante. De asemenea, pe rafturile bibliotecilor rurale ar trebui s? se g?seasc? ?i c?r?i un pic mai groase decât Capra cu trei iezi sau Alba ca z?pada ?i cei ?apte pitici, m?car din ra?iuni ce ?in de necesitatea de a avea ?i ei m?car un pic de demnitate fa?? de indivizii de la ora?.
Nu în ultimul rând, ar trebui s? se organizeze ?i pentru elevii de la ?ar? ni?te întâlniri periodice cu oameni care au realizat ceva efectiv în existen?a lor, cum ar fi un medic sau un profesor universitar, în scopul de a vedea acei copila?i c? exist? ?i alte modele existen?iale decât v?carul satului sau alunecosul vânz?tor de la alimentar?, care î?i mai rotunje?te ?i el veniturile din când în când în?elând mai subtil sau, dup? caz, mai orgiastic prichindei sub paisprezece ani sau b?trânei care nu ?i-au mai num?rat banii cam de mult. Totu?i, presimt c? toate lucrurile acestea s-ar face în zadar ?i banii investi?i în ridicarea material? ?i cultural? a acestor oameni s?rmani cu duhul s-ar pierde instantaneu într-o penibil? gaur? neagr?.
Majoritatea s?tenilor no?tri nu vor nici în ruptul capului s?-?i schimbe habitatul în care colc?ie din pruncie ?i, ceea ce este ?i mai grav, îi consider? bolnavi la minte pe cei care încearc? s?-i conving? de faptul c? nici animalele de povar?, dac? ar avea ra?iune, nu ar fi încântate s? le împ?rt??easc? nivelul de trai nici în cele mai jenante co?maruri ale lor. Desigur, este vorba aici de instinctul de autoconservare al acestor ??rani, care ?in atât de intens la modul lor de via?? încât v?d abandonarea acestuia drept un pericol de moarte cât se poate de real. Voi ce solu?ii propune?i pentru ridicarea în orice fel a satului românesc din ziua de azi?
(29 iulie 2017, 18:46)

Comentarii:
ionelgageanu23 (22:26): Totu?i, printre s?tenii în care arunci dumneata cu noroi se afl? de cele mai multe ori p?rin?ii, bunicii ori fra?ii no?tri mai pu?in noroco?i, a?a c? se impune s? ne gândim de zece ori înainte s?-i ironiz?m la gr?mad? ca pe ni?te actori de circ. Este, într-adev?r, mult? m?tr?gun? uman? pe uli?ele satului românesc, dar nici nu se cuvine s? generaliz?m aiurea ?i s? caricaturiz?m sadic o component? baban? a societ??ii române?ti, ?i a?a destul de divizat?.
danaandreea (23:12): Cu toat? p?rerea de r?u de care sunt în stare, eu consider c? satul românesc merit? în fiecare zi cel mai rece du? care s?-i arate cât mai are de trudit pân? la o societate într-adev?r normal?. Desigur, un du? rece manifestat printr-un biet articol de blog poate nu va impresiona pe nimeni din preistoria lor glumea??, îns? eu sper c? se vor ridica de-a lungul timpului multe voci, printre care chiar ?i ale copiilor acestora, care le vor perinda din când în când vreo oglind? în fa?a ochilor ?i poate una dintre acestea va reu?i s?-i impresioneze ?i, cu mare t?rie de la Dumnezeul lor, se va întâmpla poate s? renun?e la fort?re?ele inutile din mintea lor.
vandasomosan124 (a doua zi, 07:46): Într-adev?r, în acele locuri se întinde ca tornada un adev?rat Ev Mediu, nu doresc nim?nui s? aib? prea mult de-a face cu oamenii din mediile alea! Mi-a povestit o bibliotecar? de pe acolo c? a împrumutat odat? o carte unui copil de ciobani ?i acesta, în loc s? o returneze, a depus-o la toaleta din fundul cur?ii ?i a folosit-o în continuare pe post de hârtie igienic?. N-am auzit niciodat? în via?a mea o poveste mai terifiant? ?i gre?oas? în acela?i timp, asta întrece imagina?ia oric?rui om chiar ?i cu patru clase.
danaandreea (09:45): Quod eram demonstrandum!
ionelgageanu23 (18:23): Acesta este un episod profund izolat, dac?, desigur, o fi vreun gram de adev?r în spusele tale tenden?ioase, deoarece m? îndoiesc c? ni?te oameni muncitori (iar ciobanii sunt cunoscu?i îndeob?te ca ni?te persoane îndr-adev?r harnice!) ?i-ar permite s?-?i bat? joc în asemenea hal de lucrul altuia, chiar dac? ar fi vorba doar de o carte împrumutat? de la bibliotec?. Dimpotriv?, o parte însemnat? dintre copii de ??rani au tendin?a de a-?i continua studiile la ora? ?i chiar reu?esc acolo s?-?i creeze o situa?ia ?colar? de invidiat, deoarece sunt con?tien?i c? p?rin?ii lor depun un sacrificiu imens pentru ei la ?ar? ca s? nu le lipseasc? ceva la liceu sau facultate.
Drept urmare, ace?ti copii au tot interesul s? nu-?i dezam?geasc? p?rin?ii nici m?car cu o not? sub 7 ori cu o absen?? nemotivat?. A?a c? mai u?or cu s?ge?ile lansate la plesneal?, deoarece pot lovi persoane care au tot dreptul s? fie admirate de fiecare dintre voi pentru drumul lor de la coada vacii la olimpiade na?ionale sau alte onoruri de genul.
mariadobrescu (19:53): Dar acei copii sârguincio?i sunt de cele mai multe ori o minoritate neb?gat? deloc în seam? de comunitatea din care fac parte, ei deplasându-se la ora? pentru a realiza ceva în via?? tocmai pentru c? nu au niciun viitor la ei în sat. Mai mult decât atât, preocup?rile intelectuale sunt acolo fie luate în râs de parc? cei care le practic? ar fi fost prin?i în timpul unei partide de sex în trei, fie sunt obiectul celei mai crunte ?i ciudate du?m?nii care poate exista pe meleagurile acelea. Ura respectiv? apare din cauz? c? pentru s?teni c?r?ile reprezint? ceva considerat mult prea înalt pentru nivelul la care ei se men?in, iar cei care se apuc? de ele sunt v?zu?i drept ni?te indivizi care vor în mod deliberat s? devin? prin studiu ni?te fiin?e superioare celorlal?i, iar tocmai asta nu poate fi suportat de c?tre cei care se vor buricul Universului f?r? s? ?in? o carte în mân?.
danaandreea (20:34): Desigur, mare parte din tineretul de acolo nu cunoa?te altceva decât manele, jocuri de noroc ce îi împing la un moment dat s? fure din cas?, înc?ier?ri patetice dup? nop?i încâlcite de be?ie, inactivitate stupid? pe banii p?rin?ilor pân? peste treizeci de ani. Cei care reu?esc s? urmeze o ?coal? superioar? ?i s?-?i g?seasc? un serviciu onorabil la ora? sau chiar la ?ar? sunt mai mult un accident, o anomalie pe care cons?tenii lor încearc? s? o elimine dr?ce?te prin promovarea delicven?ilor în posturi publice ?i reducerea ?colii la o formalitate despre care ?i se spune c? e o ru?ine s? o iei în serios.
ionutpastrama42a (22:43): Defectele pe care le atribui tinerilor de la ?ar? le întâlne?ti în serie ?i prin ora?ele noastre serafice, e acela?i drac medieval care se manifest? la ?ar? ?i la ora? deopotriv?. Manelele ?i semin?ele scuipate de jos împodobesc specificul românesc de la birtul din satul cel mai jig?rit pân? în centrul cu iz parizian al Capitalei noastre multilateral dezvoltate. A?a c? nu în?eleg de ce îi tot colora?i pe pr?p?di?ii de la ?ar?, c?ci noi, ??tia de la ora?, nu avem deseori ni?te vecini mai inteligen?i decât cei care locuiesc pe lâng? grajduri sau cote?e pentru porci.
vandasomosan124 (a doua zi, 08:17): A?a o fi, ora?ele împrumut? tot mai multe elemente de ,,civiliza?ie” din mediul rural, de unde provin de altminteri o mare parte dintre or??enii no?tri emancipa?i dintr-odat?. ?tii vorba aia: po?i scoate omul din sat, dar nu ?i satul din om! Pe de alt? parte, sunt anumite chestii faine pe care doar la ?ar? le po?i îmbr??i?a, mai ales aerul curat ?i hrana s?n?toas?, într-adev?r bio. Asta nu putem nega dac? dorim s? r?mânem de bun?-credin??!
danaandreea (18:37): S-au înmul?it ma?inile ?i pe acolo, astfel c? poluarea urban? poate ap?rea din moment în moment, iar cei mai mul?i dintre ??rani se aprovizioneaz? de la magazin, nu din propria curte. Alimentarele de la ?ar? aduc marf? în special de la supermarketele din ora?, ceea ce spune multe despre cât de s?n?toase ?i bio sunt alimentele din acele magazine rurale. Fire?te, s-ar putea s? mai existe sate unde modernitatea s? mai fi întârziat un pic, îns? devin din ce în ce mai rare ?i demen?a ora?ului începe s? se mute ?i la ?ar?.


Alexandru-Valentin Petrea (AVPetrea) | Scriitori Români

motto: A scrie înseamn? a tr?i

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro