Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Amintiri din „Iepoca de aur”

de Chitul Grigore

Era toamn? ?i Gabriel Chiril? se plimba pe strad?, c?lcând pe frunzele galbene c?zute din copaci. Trecând pe lâng? fosta autobaz?, observ? c? vechile construc?ii fuseser? demolate ?i un dezvoltator imobiliar începuse s?p?turile la funda?ia pentru un nou bloc de locuin?e. R?m?sese înc? nedemolat vechiul sediu administrativ, aflat în dreapta intr?rii în curte. C?zu pu?in pe gânduri amintindu-si c? lucrase aproape 20 de ani aici, ?i cu bune ?i cu rele, din anul 1985, când fusese repartizat la autobaz?. Î?i aminti de fo?tii colegi de serviciu, mul?i dintre ei deceda?i acum, ?i îi veni în minte o întâmplare din anul 1987, care îl marcase la vremea respectiv?.
În acel an, lucra ca inginer stagiar în Biroul tehnic. În luna august fusese deta?at la Rovinari, unde era o mare exploatare de suprafa?? a c?rbunelui. Dup? o lun? se întorsese acas? ?i î?i reluase activitatea în autobaz?, când într-o zi, spre sfâr?itul anului, a primit un telefon de la contabilul ?ef al întreprinderii, Zenobiu Dijm?reanu:
- Tovar??e Chiril?, trebuie s? merge?i azi, la ora 5 dupa-amiaz?, la o ?edin?? la nivel jude?ean, din partea sindicatului întreprinderii, la Casa de Cultur? a sindicatelor.
- De ce nu merge Aurel Mo?neag, pre?edintele sindicatului întreprinderii?, a întrebat el intrigat.
- A plecat într-o delega?ie în ?ar? dup? piese de schimb.
- Dar eu nu sunt decât un simplu membru de sindicat, n-am nicio func?ie, cum pot eu reprezenta întreprinderea la nivel jude?ean?, a mai încercat o eschiv?.
- Nu e nicio problem?, trebuie doar s? participa?i, îl încurajase diplomat Dijm?reanu. Conducerea întreprinderii are mare încredere în dumneavoastr?.
Neavând ce face, Chiril? s-a prezentat la ora stabilit? la Casa de Cultur? a Sindicatelor. La intrarea în sal? se f?cea prezen?a. Tovar??ul Anchidim Cotoi, activistul responsabil cu întreprinderea de transport, l-a bifat „prezent” pe list? ?i i-a spus:
- Sunte?i înscris la cuvânt al treisprezecelea, v? rog s? fi?i preg?tit, c? s-ar putea s? vin? tovar??ul
prim-secretar Gurgui.
Atunci a sim?it c? i se moaie picioarele ?i a în?eles de ce î?i aranjase Mo?neag, care lucra la Biroul
de Aprovizionare, o delega?ie în ?ar? de mai multe zile... S-a îmb?rb?tat pu?in, dedicându-i presedintelui lui de sindicat câteva înjur?turi greu de reprodus. Întrucât habar nu avea despre cifrele de plan ale întreprinderii, s-a hot?rat s? se refere la activitatea desf?surat? la Rovinari, ?i a început s? noteze într-o agenda, din vagi amintiri, cifrele privind tonele de steril ?i de c?rbune transportate precum ?i tonele-kilometrice realizate, valori care erau oricum umflate.
?edin?a a început cu o luare de cuvânt a Pre?edintelui organiza?iei jude?ene a sindicatelor,
Sebastian Zelosu:
- Stimati tovar??i, dup? cum ?ti?i, în ?edin?a Comitetului Executiv al CC al PCR, s-a discutat despre
„abaterile grave s?vâr?ite de primul secretar ?i al?i membri ai secretarialului ?i biroului jude?ean al PCR Dolj, precum ?i de unele cadre cu munci de r?spundere pe linie de partid ?i de stat”, a rostit grav Zelosu, ?i ca urmare conducerea superioar? de partid a dat dispozitie ca în toate organiza?iile de partid, de tineret ?i de sindicat, de la cel mai de jos nivel, pân? sus, s? se ?in? ?edin?e în care s? fie criticate faptele petrecute în judetul Dolj ?i s? fie analizat? autocritic situa?ia din fiecare întreprindere. Tovar??ul prim-secretar ne-a anun?at c? întârzie, fiind re?inut de alte probleme, a?a c? ne-a transmis c? putem începe f?r? el, urmând ca dânsul s? ni se al?ture pe parcurs.
Dup? aceasta introducere, tovar?sul Zelosu i-a invitat la tribun? pe cei înscri?i din oficiu la cuvânt.
Primii vorbitori ?i-au ?inut cuvânt?rile f?r? probleme, prezentând realiz?rile întreprinderilor lor, dar niciunul dintre ei, de?i to?i au spus c? dezaprob? ababaterile din judetul Dolj, nu a f?cut referire concret? la ce se întâmplase de fapt acolo.
Chiril? auzise – pentru c? în acea perioad? zvonurile, care erau un fel de precursor al Facebook-
ului de ast?zi, constituiau, al?turi de postul de radio „Europa libera”, sursele principale de informa?ii – c? secretarul cu probleme organizatorice al Comitetului Judetean PCR al judetului Dolj fusese împu?cat accidental la o vân?toare, la care participaser? mai multi mah?ri de partid, to?i participan?ii fiind ulterior drastic sanc?iona?i.
Tocmai se treminase a patra luare de cuvânt, când în sal? a intrat prim-secretarul Comitetului
Jude?ean PCR, Procopie Gurgui. Încruntat, acesta s-a îndreptat val-vârtej spre prezidiu dar, din neaten?ie, s-a împiedecat de un covor ?i s-a lovit cu genunchiul de podiumul de lemn pe care era instalat? masa. To?i tovar??ii din prezidiu au s?rit s?-l ajute s? se ridice pe prim-secretar, care era un tip în jur de 50 de ani, înalt, masiv, aproape c?runt, cu un început de chelie. Dup? ce acesta s-a a?ezat, cu o grimas? de durere, pe scaunul care îi fusese rezervat în mijocul prezidiului, ?edin?a a continuat.
Al cincilea vorbitor, Pantelimon Cazan, de la Întreprinderea de Utilaj Greu, a început s? prezinte
dep??irile de plan ale fabricii sale.
- Ce?, l-a întrerupt nervos prim-secretarul. A?i dep??it planul? Nici pomeneal?. A?i raportat date
fictive, ca s? lua?i mai mul?i bani la salarii, în acord global. Este o ancheta în desf??urare. ?i acum în loc s? v? face?i autocritica, veni?i ?i v? l?uda?i.
Tovar??ul Cazan, s-a înro?it la fa?? ?i ?i-a terminat rapid cuvântarea cu câteva explica?ii
neconving?toare. Al ?aselea a luat cuvantul Pamfil Bolf?, de la fabrica de robine?i de o?el. Acesta a început sa prezinte realiz?rile fabricii sale, dar a fost ?i el întrerupt la un moment dat de prim-secretarul Gurgui, care era tot mai nervos:
- Dumneata în loc s? spui c? nu v? face?i planul ?i a?i lucrat doar pe stoc, vii ?i sus?ii c? sun?eti
frunta?i pe ramur?. O s? avem cât de curand o discu?ie ?i cu dumneavoastr?...
Urm?torul înscris la cuvânt, Bartolomeu Iovan, de la Biroul de Turism pentru Tineret, ?i-a început
cuvântarea foarte volubil, dovedind c? era un adev?rat „truditor cu falca”:
- În anul acesta Biroul nostru a organizat, cu grupuri de tineri de la diverse întreprinderi, un num?r
de excursii mai mare cu 30% decât în anul anterior, fiind vizitate m?n?stirile din Bucovina...
- Ce a?i organizat voi? , i-a retezat elanul, surescitat, tovar?sul Gurgui. Am fost informat despre ce fel de excursii a?i organizat. To?i tinerii participan?i au consumat b?uturi alcoolice, s-au îmb?tat ?i au cântat cântece obscene, în loc de cântece revolu?ionare ?i nici n-au putut coborî din autocare...
Din acel moment inginerul Chirila, pe care îl treceau toate n?du?elile, n-a mai urm?rit un timp
cuvânt?rile ci a început s?-?i corecteze propriile noti?e: în loc de „am dep??it”, „ne-am mobilizat”, „am realizat”, a corectat în „n-am dep??it”, „ nu ne-am mobilizat”, „n-am realizat”, ?i, gândindu-se c? poate fi întrebat „De ce n-a?i f?cut?...”, a completat preventiv ?i câteva fraze autocritice.
Rând pe rând, cei înscri?i la cuvânt cu numerele 8, 9, 10, 11 ?i 12 au fost be?teli?i ?i f?cu?i una cu
p?mântul de tovar??ul Gurgui, care aproape c? se sufoca de nervos ce era. Dupa ce a b?ut un pahar cu ap?, prim-secretarul i-a ?optit ceva tovar??ului Zelosu, care s-a sculat imediat în picioare ?i a anun?at:
- Tovar??ul prim-secretar Gurgui trebuie sa plece la o înt?lnire urgent? cu cadrele medicale.
Prim-secretarul a iesit schiop?tând vizibil ?i a plecat, probabil la spital, în timp ce to?i cei din
sal? au r?suflat vizibil usura?i.
- Ceilal?i tovar??i înscri?i la cuvânt î?i pot depune propunerile de îmbun?t??ire a activit??ii la
prezidiu, a mai ad?ugat tovar??ul Zelosu, concluzionând: ?i cu asta închiu!...
...Inginerul Chiril?, zâmbi nostalgic ?i î?i zise „Norocul ?i-l face omul cu mâna lui, dar uneori ?i cu
picioarele...” ?i î?i continu? plimbarea.

Chitul Grigore (DOMNUL GOE) | Scriitori Români

motto: EXCELSIOR

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro