Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Oameni, locuri ?i vremuri 33

de nicolae tomescu


Marea bucurie a vie?ii lui s-a l?sat destul de mult a?teptat?. N-a venit din zona meseriei sale de tehnician constructor, de?i era bine v?zut ?i respectat, la locul de munc?. Nici din partea unor prieteni pe care-i avea, unii fo?ti colegi de ?coal? sau de armat? ?i nici chiar din partea so?iei, dup? ce s-a c?s?torit. A trebuit s? locuiasc? în casa ei p?rinteasc?, situat? la o margine de ora?, al?turi de mama soacr? ?i de o cumnat?. Ar fi putut s? se enerveze de multe ori. Salariul pe care-l avea, destul de bun pentru vremurile acelea, îl d?dea pe tot în cas?. Vedea, de?i se f?cea c? nu vede, cum dup? fiecare salariu, mama soacr? mai ap?rea cu o pereche de pantofi noi ?i cumnata cu câte-o rochie sau po?et? nou?. El se mul?umea cu câte o bere b?ut?, al?turi de cuno?tin?e ocazionale, la bufetul Muncitorul de lâng? Gara Mic? ?i cu pachetul de Carpa?i f?r? filtru, cump?rat zilnic. Acolo a locuit mai bine de zece ani.
Când a aflat c? va fi t?tic, a început s? întrevad? ?i adev?ratele bucurii ale vie?ii. Se vedea împingând un c?rucior prin parcurile ora?ului, apoi î?i imagina cum va plimba mânu?a în care era creionul, pe albul hârtiei conturând litere, cifre, ?i desene de tot felul. Îl va înv??a s? vorbeasc? cu ajutorul desenelor. Când va ajunge s? deseneze bine, mogâldea?a, va ?ti ?i s? vorbeasc? frumos.
Dar câte nu va mai avea de f?cut pân? atunci? Va trebui s? umble prin anticamera biroului directorului, pân? va fi primit de acesta, pe la fostul lui coleg de ?coal?, Siminie, care a ajuns pre?edintele sindicatului pe întreprindere ?i poate, doamne fere?te, ?i pe la Muntena?, tot fost coleg de ?coal?, acum scos din produc?ie, ce st? toat? ziua într-un birou cu u?a capitonat? pe care scrie Biroul organiza?iei de baz?. Unii spun c? Muntena? ar avea chiar mai mult? putere decât directorul. Pe la to?i ace?tia va trebui s? mearg? s?-?i spun? oful. Pe la to?i ace?tia ?i poate ?i pe la al?ii, care n-au habar de existen?a lui, va trebui s? umble, s? se roage de ei, adic? s? se milogeasc?, cum spune Milucu, unul dintre necalifica?ii unei echipe de construc?ii din lotul pe care-l conduce. Zicea acest Milucu m-am milogit ?i m-am c?ciulit pe la to?i ?efii ?i ?efu?ii pân? mi-au dat ?i mie un apartament cu dou? camere, de?i am doi copii ?i al treilea-i pe drum.
Nu s-a temut degeaba. Peste zece ani, dup? ce i s-a n?scut b?ie?elul ?i nou? dup? ce i-a ap?rut pe lume al doilea copil, feti?a, a stat pe lista de a?teptare, în vederea primirii unui apartament din fondul de stat. ?i ar mai fi stat înscris, mult ?i bine, pe acea list? dac? nu s-ar fi f?cut remarcat la locul de munc?. Membrii Consiliului or??enesc au hot?rât modernizarea unei artere importante a ora?ului, strada Bâlea. Lucrarea era destul de complicat? pentru c?, pentru a l?rgi strada trebuiau expropria?i câ?iva zeci de metri p?tra?i din unele cur?i. Expropierea p?rea un lucru simplu, exista o lege care permitea exproprieri, f?r? nicio compensare în bani, dac? interesele comunit??ii, reprezentate de Consiliul Or??enesc, o cereau. Dar, în unele case de pe acele cur?i, locuiau reprezentan?i ai puterii, oameni cu func?ii importante în aparatul de partid ?i de stat care au preluat casele burghezilor, cei mai mul?i sa?i. Inginerii ?i subinginerii Întreprinderii de construc?ii s-au ferit cât au putut s? preia lucrarea, temându-se de reac?ia acestor adev?ra?i potenta?i c?rora li s-ar fi mic?orat cur?ile, cele mai multe frumos pavate, sau gr?dinile, transformate de lucr?torii de la Sec?ia parcuri în adev?rate gr?dini botanice în miniatur?. A?a c?, lucrarea a fost pasat? tehnicianului Georgescu-Dragot?. Acesta a putut fi v?zut câteva zile la rând pe acea strad? împreun? cu muncitorul Milucu, unul purtând teodolitul cel?lalt tahimetrul. M?surau de pe trotuare dar intrau ?i în cur?i. Gilu nota con?tiincios rezultatele pe un caiet. Totodat? r?spundea politicos întreb?rilor locatarilor, asigurându-i c? va face tot ce va putea s? ia cât mai pu?in teren din cur?i, doar era ?i interesul întreprinderii s? sape cât mai pu?in, s? mute cât mai pu?ine garduri, s? refac? cât mai pu?ine por?i. În urma m?sur?torilor a întocmit schi?a noii artere stradale. Datorit? unei curbe, aproape imperceptibil?, a reu?it s? salveze zeci de metri p?tra?i din fiecare curte. Lotului condus de el i s-au încredin?at ?i lucr?rile de modernizare a str?zii. Nu doar l?rgirea carosabilului, a trotuarelor ?i îmbr?carea lor cu asfalt de cea mai bun? calitate, au stat în aten?ia constructorului. La început, doar în sinea lui, Gilu ?i-a spus dac? facem o treab?, s-o facem, ca lumea, pân? la cap?t Cap?tul era în mintea lui, fluidizarea circula?iei autovehiculelor care se înmul?iser? peste m?sur?, în ultima perioad?. A?a c? pe ciorna schi?ei aprobate, a mai f?cut, la cap?tul str?zii, un adaos. Era un lucru simplu, un sens giratoriu, a?a cum v?zuse el pe o vedere primit? de un coleg de al s?u din Austria. A adus vorba despre ideea lui într-o discu?ie avut? cu un tân?r ofi?er de mili?ie de la serviciul circula?ie, care venea des pe ?antier în interes de serviciu. Acesta s-a ar?tat interesat.
-Da, exist? ?i în legisla?ia noastr? rutier? prevederi cu privire la sensul giratoriu. O s? vorbesc cu tovar??ul comandant ?i cred c? se va rezolva.
?i s-a rezolvat.
La Comitetul or??enesc de partid ?i la Sfatul Popular, directorul întreprinderii de construc?ii a fost l?udat pentru ini?iativa avut?. A fost ridicat în sl?vi ziceau unii.
Mul?umirea directorului s-a rev?rsat ?i asupra lui Gilu care a beneficiat de o substan?ial? prim? semestrial?, ad?ugat? la salariu.
Acum, ?i-a zis Gilu, este momentul s? reiau demersurile cu privire la ob?inerea unei locuin?e.
N-a trebuit decât s? se înscrie în audien?? ?i s? se prezinte la data ?i ora planificat? în biroul directorului. Acesta îl ascult? cu aten?ie ?i dup? ce în?elese despre ce este vorba îi zise:
- N-am ?tiut problema dumitale locativ?. Ar fi trebuit, poate, s? mi-o spun? cei de la sindicat c?, dup? câte ?tiu, ai fost coleg cu Siminie, acela?i lucru îl putea face ?i Muntena? c? parc? ?i cu el ai fost coleg la ?coala medie tehnic? de Drumuri ?i poduri. Dac? ?tiam din timp ai fi primit un apartament în noul Cartier Dioda de la începutul str?zii Calea Cisn?diei care este la doi pa?i de centrul ora?ului, dar, nici un apartament în cartierul Cedonia, disponibil acum, nu este de lep?dat. În zon? sunt construite, ?i în curând se vor da în folosin??, magazine de tot felul, dou? ?coli ?i un modern dispensar. Un apartament numai bun pentru o familie cu doi copii. S?-l st?pâne?ti s?n?tos!
Cu banii din prima primit?, f?când ?i un substan?ial credit la Casa de ajutor reciproc, C.AR., ?i-a mobilat cele trei camere ale apartamentului dar le-a ?i înfrumuse?at. A reprodus la scara 1/1, pe pânz?, dup? fotografii, câteva tablouri celebre, din Galeria de art? a Muzeului Brukenthal, Carul cu boi ?i un ciob?na? de N. Grigorescu dar ?i omul cu Tichia albastr? de Jan Van Eik. Era con?tient c? lucr?rile sale n-au vreo valoare artistic? deosebit?, dar se potriveau atât de bine pe un perete din sufragerie pe care c?dea o lumin? natural? adecvat?.
Gândindu-se la copii a vrut s? le fac? o surpriz?. A instalat într-un mic hol, dintre camere ?i baie, un acvariu de 20 litri, prins de perete în console metalice. Acvariu avea tot ce-i trebuia: filtru de aer, înc?lzitor, termometru. Pe?tii exotici o s?-i cumpere, pe cei ale?i de copii, din Târgul de lâng? Cibin. So?ia ?i copii au fost pl?cut impresiona?i de ce au g?sit în noua locuin??. N-au v?zut-o, cum o v?zuse el, cu pere?ii netencui?i ?i cu mormane de moloz pe du?umele. Nici el n-a crezut c? o poate amenaja atât de bine într-un timp scurt, dar a fost ajutat de muncitorii echipelor pe care le coordona, pentru c? ?i el îi respecta pe to?i, de la cei necalifica?i pân? la cei cu categorii înalte de salarizare ?i calificare.

- Tat?, zise b?ie?elul, înainte de a merge la culcare în prima sear? în noua lor locuin??, n-o s? mai mergem la bunica?
- Ba, da. O s? merge?i în vacan?e. Dar ?i bunica o s? vin? pe aici s? v? fac? mânc?rile care v? plac vou?. O s? stea cu voi, mai ales dimine?ile, când noi suntem la serviciu.
- Dar trebuie s? mergem mai des, c? r??u?tele au crescut ?i i-am promis bunicii c? o s? opresc apa din Rozbav c? s? s? se fac? un lac unde s? poat? înota.
- Iar eu trebuie s? o ajut la plivit ceapa, c? doar i-am promis, zise feti?a
- Acum culca?i-v?, v? promit c? le-om rezolva pe toate.
?i cam el rezolva problemele copiilor ?i ale casei. Luci, So?ia sa, de la un timp era mereu bolnav?. Medicii de la Policlinic? ?i cei de la spital, când era internat?, nu puteau constata decât hipertensiune ?i dese tulbur?ri ale ritmului cardiac. N-au reu?i îns? s? determine cauzele acestor anomalii. Mereu trebuia s?-?i fac? analize medicale, sau s? fie internat?. El era cel care le cump?ra haine, el mergea la ?edin?ele cu p?rin?ii, el f?cea aprovizionarea cu alimente având grij? s? nu le lipseasc? nimic, chiar în perioadele când carnea, zah?rul ?i uleiul erau greu de procurat. El era cel ce se bucura de bucuria copiilor când au înv??at sa înoate. Al?turi de el au adormit, în tren, când au c?l?torit prima dat? spre mare. S-au trezit amândoi, ca la o comand?, când sunetul sacadat al ro?ilor a fost înlocuit cu altul, parc? grav ?i profund, la trecerea peste podul de la Cernavod?.
- Tat?, b?rcile acelea de jos sunt de juc?rie? Întreb? feti?a.
- Uit?-te mai bine, nu vezi c? sunt vapora?e? Interveni b?ie?a?ul.
Cum o s? uite acele clipe? Niciodat? nu va putea. Singura lui p?rere de r?u a fost c? n-a avut cu cine împ?r?i bucuria. Pe nea?teptate, de?i ea se a?tepta, Luci a p?r?sit aceast? lume.

A mai tr?it bucurii la na?terea celor trei nepoate. Bucurii, dar ?i triste?ea anilor de singur?tate. Zile ?i chiar s?pt?mâni n-a auzit voce de om prin apartament, doar c??elu?a l?tra din când în când, amintindu-i c? trebuie s-o scoat? la plimbare. O scotea. Dar durerea din ?old nicicum nu se l?sa dus?. Ba, da, s-a dus, cât de cât, dup? ce, la insisten?a copiilor ?i a nepoatelor, a f?cut opera?ie prin care i s-a pus o protez? la ?old. Dar nu l-a putut ocoli, nici pe el, durerea fiicei sale când f?r? veste so?ul s?u, om tân?r, a murit pe nea?teptate. Dar pentru el a fost prea mult când în urma unei banale opera?ii de apendicit? s-a stins, plecând pe drumul f?r? întoarcere, ?i fiul s?u. E prea mult ?i-a spus Gilu. Dar tot el s-a gândit: poate c? nu! Poate c? a?a a trebuit s? fie. I-a trecut prin minte amintirea mamei sale pe care el n-a cunoscut-o decât prin povestiri spuse de cei b?trâni, apoi amintirea mamei sale ?i a tat?lui s?u adoptiv, pleca?i ?i ei din ast? lume, amintirea fratelui s?u Niculae ?i a tat?lui s?u Ilie ?i a bunicului. Poate c?, a?a cum a auzit el pe la slujbele de înmormântare, la care a participat, to?i ace?tia doar s-au str?mutat dincolo, în alt? via??, a?teptând învierea mor?ilor. A?a este? De ce s? nu fie a?a! ?i un zâmbet i se a?ternu pe fa??. Cu acela?i zâmbet, dar f?r? mi?care, îl g?si a doua zi diminea?? fata lui drag?, când veni s? vad? ce mai face.

nicolae tomescu (inocentiu) | Scriitori Români

motto:

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro