Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniţi în câteva zile pentru mai multe informaţii.

Conţinut disponibil în format RSS/XML şi varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

O c?l?torie imaginar? care ne atrage

de Cristian Petru Balan

To?i politicienii ?i intelectualii români de elit? îl cunosc pe Prof. Dr. Nicholas Dima, nu numai ca unul din pricipalii realizatori ai emisiunilor române?ti de la Radio Vocea Americii, dar ?i ca profesor universitar american specialist în geografie, geopolitic? ?i studii interna?ionale. De asemenea, este cunoscut ?i ca un prolific scriitor ?i autor al mai multor c?r?i ?i studii publicate în limba englez?, în Statele Unite, precum ?i în limba român?, semnate ca Nicolae Dima. Sunt lucr?ri deosebit de informative ?i de mare valoare pentru speciali?ti. Îmi permit s? amintesc doar câteva titluri, din cele mai cunoscute: Horn of Africa: Culture, Religion and Politics,” Geopolitica; A Journey to the Omo Region of Ethiopia,” The Mankind Quarterly, Winter 2007; The United States and the War on Terrorism since 9/11.2001“NAFTA and the Perspectives of a North American Community,” SFPPR”; “NAFTA and the Perspectives of a North American Community,” SFPPR ;"Is a Russo-Ukrainian Conflict Imminent?” SFPPRR”; “Moldova between Russia and Romania,” SFPPR"; ”University Education in Eastern Europe: The Case of Geography," Journal of Geography, May 1978 - etc., etc.
Dintre lucr?rile scrise în limba român?, studiul „O c?l?torie imaginar?” (Gânduri ?i preocup?ri între ?tiin?? ?i con?tiin??) este printre cele mai interesante dezbateri cu care cititorii români iau contact, fiindc? aduce informa?ii cu totul noi, cu tente nu atât filosofice cât, mai ales, ?tiin?ifice, referitoare la domeniul metafizicii ?i al fizicii cuantice. Autorul este preocupat s? analizeze în profunzime aceste probleme ?i s? ni le explice în termeni concentra?i, expunându-ni-le a?a cum le-a în?eles el însu?i la un moment dat.
„Potrivit cercet?rilor, spune profesorul Nicholas Dima, realitatea cuantic? const? din energie vibrant?, care la anumite frecven?e se transform? în materie. Tot la nivel cuantic, materia se schimb? permanent ?i se retransform? în energie. În cadrul acestei refaceri ?i prefaceri se petrece îns? o mare enigm?. Fiecare transformare p?streaz? informa?ia trecerii de la energie la materie ?i de la materie înapoi la energie.”
Reversibilitatea materiei fusese deja b?nuit? de autor ?i s-a bucurat c? ceea ce b?nuise înainte, un grup de oameni de ?tiin??, prin cercet?ri ?i analize complexe, au demonstrat c? este un fapt real. Ace?tia, dup? cum ne explic? profesorul Dima, au descoperit c? „fiecare transformare p?streaz? informa?ia trecerii de la energie la materie ?i de la materie înapoi la energie. Dac? la nivel quantic materia se transform? în energie, la nivel cosmic, atât materia cât ?i energia, sunt înghi?ite în final de sorburi cosmice sau aspiratoare cere?ti.”
Transform?rile de genul acesta devin implicit ?i o cale de recuperare a ilumin?rii con?tiin?ei, fiind o apropiere de dimensiuni transcendentale necunoscute, iar omul atins de iluminare intr? în aceast? dimensiune ?i se adaug? procesului de salvare. În filosofia cre?tin?, dar nu numai, se atrage totdeauna aten?ie c? for?ele binelui sunt într-o continu? lupt? cu for?ele demonice ale r?ului. Ele nu trebuie subestimate. ”În cercurile dante?ti, ne avertizeaz? studiul autorului , diavolul este implantat într-un bloc infinit de gheata ?i condamnat în eternitate s? zac? acolo inert. Dar va exista un moment în timp, când procesul trebuie terminat, cei salva?i fiind admi?i în imperiul luminii, iar cei r?i arunca?i în h?ul nimicului
pentru vecie. A doua venire! Pe scurt, eu tind s? ader la aceasta explica?ie.” Afirma?ia autorului este pe deplin credibil?, mai ales c? ea vine ?i din partea unor nume cu rezonan??: Blavatzki, Gurgie1, Ouspenski, Kabala, Urantzia, Capra, Dante ?i a multor altor nume mari, pentru c? este v?zut? ca pe singura aser?iune capabil? s? reconcilieze toate paradoxurile existen?ei…
Autorul studiului citat de noi este întru totul de acord cu teoriile celor aminti?i, dar, în plus, încearc? s? le completeze cu unele ad?ugiri care concureaz? cu cele existente. Se ?tie c? fiecare atom din acest univers este caracterizat de o vibra?ie a electronilor pe orbit? ?i cu cât vibra?ia este mai înalt? (deci, cu amplitudini ?i frecven?e mari), cu atât atomul respectiv este mai înc?rcat cu energie pozitiv? sau negativ?. Este un adev?r stabilit dup? ce s-a cercetat am?nun?it tabloul elementelor lui Mendeleev. Astfel, în natur?, s-a descoperit c? atomul de hidrogen are cea mai simpl? structur?, acest gaz fiind absolut predominant în cosmos (stele, galaxii etc), constituientele respective fiind surse infinite de energie. Aceasta o ?tim cu to?ii, iar profesorul Dima ne declar? c? este convins c? ?i fiin?a omeneasc?, o entitate plin? de for?e cosmice concentrate, vine spontan s? completeze marea energie din univers cu propria-i energie, cea uman?, ?i adaug?: „Asceza, dialogul cu Dumnezeu (în gând), emo?ia puternic? (pozitiv? sau negativ?) pot, de asemenea, crea, modifica, pot limita sau amplifica diferite frecven?e, permi?ând omului s? aib? acces (limitat desigur) la vibra?ia universal? (energia universala, unii îi spun ini?ial?, fundamental? etc.) care este, de fapt, Dumnezeu. De ce? Pentru c? toate au fost create prin aceast? energie care vibreaz? continuu, adic? toate au fost create de Dumnezeu, ?i uite a?a, ?tiin?a va ajunge într-un final sa demonstreze ?tiin?ific, indubitabil, tot ceea ce spune religia într-un mod literar, prin parabole. Biblia con?ine numai ?i numai adev?ruri, iar problema este cum sunt spuse aceste adev?ruri.” Prin aceste rânduri, cititorul cap?t? ideea organicit??ii substan?iale a unor surse considerate esoterice. Este o rapid? traversare a spa?iului imaginar transcendental, fiind un concentrat proces de intelec?ie a fenomenelor fizice percepute de mintea uman?. Este o percep?ie candid?, filtrat? ?i rafinat? prin lecturi mai vechi sau mai noi, ceea ce deschide o perspectiv? asupra realului cosmic ?i terestru. Trebuie men?ionat ?i r?spunsul cum ?i în ce fel se înrude?te fizica cu metafizica, în convingerea c? ar exista o asemenea înrudire, de vreme ce în natur? nimic nu pare s? existe degeaba. Peste toate îns? efectul maxim îl are entropia, fiind evident c? ea afecteaz? dintotdeauna întreaga existen??, f?r? excep?ie, ?i dac? Creatorul suprem nu ar lua m?suri, atunci universul se va termina într-o uniformitate „infinit? ?i rece, lipsit? de orice ?ans?”, dar Creatorul se folose?te de entropie ?i de energiile aferente, prin crearea unui sistem cosmic de reciclare continu? în care omul reprezint? ultima verig? - ?i de aici necesitatea de apari?ie a binelui ?i r?ului, a legilor contrariului, binele contribuind la evolu?ie, r?ul la involu?ie (o involu?ie care, totu?i, poate crea ambi?ia de a rezista ?i de a lupta pentru a recuceri binele), de unde - citându-l din nou pe autor - conchidem: „trebuie ca balan?a între bine ?i r?u s? tind? firesc înspre bine.” Altminteri, în final, r?ul ar duce la moartea definitiv?, la neant entropic. Echilibrarea ?i evolu?ia spre bine se face prin recicl?ri cosmice ?i recicl?ri derivate din domeniul aparent redus al microcosmosului. Ceea ce analiza profesorului Nicholas Dima aduce nou este asocierea fenomenului descris cu existen?a a?a numitelor „black holl”-urilor cosmice (a g?urilor negre). „G?urile negre reprezint? por?i speciale pentru astfel de recicl?ri, (...) G?urile negre au putere numai asupra entit??ilor de mas?, deci supuse atrac?iei gravita?ionale. Spiritul ?i informa?ia, neavând mas?, probabil nu-i afectat?, astfel informa?ia s? poat? cre?te pân? la autorealizare, adic? pân? la extinderea con?tiin?ei în întregul Univers. Omul atins de iluminare intr? în aceast? dimensiune ?i adaug? procesului de salvare.” .
Revenind la sintagmele de „g?uri negre” sau de „g?uri cere?ti/sorburi cere?ti”, amintite înainte, profesorul Dima crede c? aceste expresii încet??enite au fost neinspirat traduse cu asemenea denumiri insuficiente ?i nepotrivite în limba român?, deoarece, în realitate, ele nu sunt„g?uri”, ci ni?te m?re?e portaluri. El subliniaz? aceste defini?ii cu ?i mai multe detali?: „Ini?ial, astrofizicienii au crezut c? în urma absorbirii materiei ?i energiei de c?tre marile sorburi se pierde totul, inclusiv informa?ia. Într-un sorb negru s-ar pierde deci ?i scânteia divin? din noi împreun? cu întreaga noastr? zestre spiritual?. Acest lucru ar crea îns? un paradox ?i ar contrazice legile fizicii, potrivit c?rora în natur? nimic nu se pierde. Eu cred ca aspiratoarele cere?ti reprezint? ma?inile divine prin care o for?? suprem? recicleaz? materia ?i energia p?strând îns? informa?ia ?i odat? cu ea tot ceea ce reprezint? Eul fiec?ruia dintre noi. În aceast? ipotez? ?i în cazul omului, informa?ia de care vorbesc fizicienii este îns??i con?tiin?a noastr?. Scânteia divin? s?dit? de Dumnezeu în noi se p?streaz?. Recunosc c? recurg la un salt pe care nu-l pot dovedi. Spre surpriza mea îns?, tot ?tiin?a vine cu o nou? ipotez?: Sorburile cere?ti nu sunt numai negre ?i reci; ele sunt ?i fierbin?i (Warm holes) ?i, prin noua interpretare, ele au capacitatea de a p?stra informa?ia. Con?tiin?a ?i zestrea noastr? spiritual? sunt probabil doar triate ?i reciclate într-o alt? dimensiune. În ce prive?te con?tiin?a, lucrurile se complic?. Unii gânditori sus?in c? realitatea imaginat? de cele mai noi cercet?ri ?tiin?ifice exist? doar în con?tiin?a noastr?. (ca o hologram?, n.n).”
Fire?te, cercet?rile ?tiin?ifice din acest domeniu nu se vor opri aici, deoarece mai sunt multe detalii de l?murit ?i ne mândrim c? o serie de cercet?tori ?i savan?i români sunt implica?i în asemenea studii complexe ?i necesare. Avem deja câteva nume de speciali?ti din ?ara noastr? recunoscu?i în lumea întreag? pentru descoperirile lor.
„C?l?toria imaginar?” a Prof. Dr. Nicholas Dima se încheie splendid cu aceste frumoase cuvinte: „To?i suntem în vizit? în acest moment ?i loc. Suntem doar în trecere. Am venit s? observ?m, s? înv???m, s? cre?tem, s? iubim ?i s? ne întoarcem acas?…” .
Închei cu m?rturisirea c? o asemenea c?l?torie imaginar?, chiar succint? cum a fost conceput?, este o potec? luminoas? a cunoa?terii de noi în?ine care are deriva?ii absolute spre alte multiple c?i universale a c?ror existen?? nu mai poate fi respins?. Ea ne sugereaz? s? pornim încrez?tori în c?utarea lor.Cristian Petru Balan (Bibliofilul) | Scriitori Români

motto: In Deo Veritas

Despre noi

Ne puteţi contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu graţie de etp.ro