Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Proxima - Partea a doua: „Planeta Proxima”

de Cornelia Georgescu

*46. Plantele artificiale.

Convin?i de argumentele greu de comb?tut, prezentate de comandantul misiunii, Lucian, cu to?ii au c?zut în cele din urm? de acord s? viziteze laboratoarele despre care le pomenise „?eful”, de?i nu-?i d?deau înc? prea bine seama de utilitatea unei asemenea vizite, pe care o vor întreprinde, bineîn?eles, dup? ce vor servi micul dejun.
Astfel c? în acel moment se îndreptar? spre un restaurant tipic Proximei, unde au fost servi?i irepro?abil, fiecare cu ceea ce dorise ?i comandase. Dup? ce ?i-au satisf?cut poftele de diminea??, au pornit, condu?i de Ly ?i Nick, spre unul dintre laboratoarele la care se referise Lucian, unul apropiat, unde ajunser? în scurt timp.
Intrar? f?r? team? în laborator, înso?i?i de fra?ii Kuny ?i investigar? de îndat? cu privirile, în treac?t, înc?perea în care se aflau, încercând s?-?i formeze o imagine de ansamblu a laboratorului, examinând orice le-ar fi putut atrage aten?ia, dar aproape totul le atr?gea aten?ia; ?i aici, ca peste tot pe aceast? planet?, era o „invazie” de aparatur? electronic? modern?, avansat?, o ordine des?vâr?it?, o cur??enie exemplar?, o lini?te adânc?, perfect?, profund?. Instala?ii electrice ?i nu numai se întindeau peste tot, iar felurite substan?e chimice erau de asemenea prezente, în tot felul de sticlu?e, tuburi sau eprubete, a?ezate impecabil, într-o ordine exemplar?, ce nu putea fi pus? la îndoial?, dar nici explicat?.
Prin apropiere nu se z?rea nimeni, iar activitatea p?rea a fi încetat de mult, totu?i aparen?ele puteau fi în?el?toare, cum de obicei este prima impresie format?, în orice situa?ie, mai ales pe Proxima. Oricum, nici unul dintre ei nu-?i putea forma înc? o p?rere referitoare la cele v?zute aici ?i nici m?car nu încercau s?-?i formeze p?rerea, cel pu?in nu definitiv?. P??eau încet, cu grij?, printre instala?iile frumos a?ezate, privind numai totul, f?r? s? se ating? de nimic, de parc? se temeau s? nu strice ceva din inevitabila ordine existent?, dar f?r? s? scape din vedere am?nuntele interesante. Dup? o analiz? suficient? a interiorului înc?perii în care se aflau, glasul lui Lucian sparse lini?tea aceea deplin?, r?sunând parc?, de?i el vorbea ?optit:
- P?i, unde sunt lucr?torii din laborator?
- De unde a? putea s? ?tiu? îi r?spunse Nick tot cu o întrebare, la fel de ?optit, presupunând c? lui i se adresase comandantul.
- Atunci s? încerc? s? afl?m, de?i se pare c? nu-i nimeni pe aici, totul e pustiu, î?i d?du Lucian p?rerea. Pustiu ca peste tot pe planeta voastr?; totul pare un imens pustiu, p?r?sit, men?inut îns? într-o ordine exemplar?.
- A?a pare, ?efu’; totu?i, s? mai c?ut?m, propuse Nis.
- Nu se poate s? nu fie nimeni aici, activitatea laboratorului nu a fost întrerupt?, din câte ?tiu eu, deci cineva trebuie s? fie. Nu v? l?sa?i a?a de u?or influen?a?i de prima impresie; ?ti?i doar c? aparen?ele sunt în?el?toare, interveni Ly.
- Bine, Ly. De acord cu tine. De?i, într-un fel, aici, pe planeta voastr?, totul pare a fi o în?el?torie continu?; o stranie, ciudat?, dar foarte bine realizat? în?el?torie. Dar, hai s? continu?m, o aprob? Lucian, de?i în stilul lui, ad?ugând o remarc? proprie, iar ajungând lâng? ea, o apuc? u?or de bra?, luând-o înainte, împreun? cu Ly.
Ea tres?ri u?or, dar nu-l îndep?rt?, r?mase al?turi de el. Mihai privi cu jind spre ei; cum de nu-i trecuse lui prin minte s-o prind? pe Ly de bra?, s? mearg? al?turi de ea? Nu zise îns? nici el nimic, concentrându-?i aten?ia asupra celor aflate în înc?pere.
În curând ajunser? la o u??, care se deschise ca la comand? la apropierea lor, invitându-i s? p??easc? dincolo de ea. P?r?sir? înc?perea în care se aflaser? ?i p?trunser? în cealalt? parte, unde era un salon lung, un fel de culoar care traversa laboratorul, ducând într-o alt? înc?pere a acestuia, a c?rei u?? era situat? la cap?tul cel?lalt al salonului, care era înc?rcat cu felurite conducte ?i alte instala?ii, nu toate electronice, dar cu excep?ia celeilalte u?i, nu mai exista nici o alt? deschiz?tur?, care s? comunice cu vreo alt? înc?pere.
Merser? de-a lungul coridorului, apoi intrar? în înc?perea de la cap?tul lui. Înc?perea era imens?, aproape c? nu se putea distinge de unde începe ?i unde se termin? ?i era inundat? de o lumin? vie, blajin?, fiindc? lumina natural? a astrului zilei, Alfa, p?trundea cu u?urin?? prin acoperi?ul solid, dar transparent al înc?perii, acoperi? ca de sticl?; evident, îns?, nu era de sticl?. Aerul era proasp?t, curat, iar întreaga înc?pere era plin? cu tot felul de plante, frumos a?ezate, pe rânduri, de la cele mai mici pân? la cele mai mari, de toate formele, din cele mai felurite ?i din diverse specii. Aici nu erau doar substan?e ?i conducte, întreaga înc?pere fiind invadat? de verdele pl?cut al plantelor, de parc? ar fi fost o imens? ser?.
Lâng? rândurile de plante erau ?an?uri lungi, pline cu ap?, iar lâng? ele erau poteci lungi ?i înguste, din materialul cel alb ?i lucios, dup? care iar un alt rând de plante, un ??n?ule? cu ap? ?i o alt? potec? ?i tot a?a, cât era înc?perea de mare. Pornir? pe una dintre poteci, pentru a afla ce mai pot g?si pe acolo. Mergeau t?cu?i, privind cu aten?ie totul, cercetând plantele aflate de o parte ?i de alta a lor, f?r? a se atinge de ele, f?r? a rupe nici m?car o singur? frunzuli?? din aceste plante, oricât de mic? ar fi fost ea, fiindc? prietenul lor, Nick, le interzisese acest lucru. P??ind pe o potecu??, întâlnir?, în sfâr?it, pe unul dintre cei ce lucrau în acel laborator, care-l recunoscu pe Nick, cât ?i pe Ly, pe care-i salut? în limba lor ?i vorbi cu ei, ceva ce prietenii lor de pe Terra nu puteau în?elege. Apoi Nick se întoarse spre cei ?apte tineri, pe care-i indic? persoanei întâlnite, vorbind de data aceasta pe în?elesul celor de pe Terra:
- Ace?tia sunt prietenii no?tri care au venit în vizit? de pe Terra, iar ei sunt foarte curio?i ?i dornici s? afle cât mai multe am?nunte despre tot, despre orice. Sigur c? le ?tii numele, nu trebuie s? ?i-i prezint pe fiecare în parte, dar ei nu te cunosc pe tine, a?a c? permite-mi s? te prezint pe tine lor. Prieteni, acesta este Dick Torn ?i lucreaz? în acest laborator, având grij? de toate aceste plante ?i ca activitatea de aici s? se desf??oare în bune condi?ii. Întreba?i-l ce v? intereseaz?, v? asigur c? v? va r?spunde.
- Sigur. În primul rând, sunte?i singurul care activa?i în acest laborator? începu Lucian.
- Nu, nu sunt singurul. Suntem mai mul?i. Numai aici, în aceast? înc?pere în care ne afl?m, suntem 10, în acest moment. Colegii mei sunt ?i ei pe aici, pe undeva. Dac? v? intereseaz? numele lor, vi le pot spune. Deci, ceilal?i, care sunt acum aici, sunt Colt Tem, Zann Lem, Sim Ox, Tesk Dem, Pit Den, Zan Mon, Tim Kent, Zack Zag ?i Blit Pen. Iar tu cred c? e?ti Enka Lucian, comandantul grupului venit de pe Terra, dac? nu m? în?el, conduc?torul lor.
- Da, exact. Eu sunt acela ?i sunt mai mult ca sigur c? toate aceste plante aflate aici sunt ireale, artificiale, nici una dintre ele nu este natural?.
- A?a este. Iar eu constat c? a?i început deja s? pricepe?i cum stau lucrurile pe planeta noastr?, remarc? Dick Torn.
- Nu, domnule Dick. V? în?ela?i. Eu, cel pu?in, tocmai încep s? nu mai pricep nimic din tot ceea ce se întâmpl? pe planeta Proxima, dar trebuie s? în?elege?i asta, pentru c? totul este destul de dificil pentru noi, cei veni?i de pe Terra, care nu suntem obi?nui?i cu asemenea lucruri bizare.
- Nu-?i face griji, Lucian, îl lini?ti Nick. Ve?i avea destul timp în care s? pute?i pricepe totul.
- Nick are dreptate. Având în vedere c? ve?i r?mâne o perioad? mai îndelungat? aici, ve?i avea destul timp în care s? în?elege?i totul, ad?ug? Dick, aprobându-l pe Nick.
- Poate c? va fi a?a. În orice caz, vom încerca s? în?elegem cât mai multe. Domnule Dick...
- Spune-mi doar Dick, Lucian, c?ci eu am în?eles c? a?a preferi s? ?i se spun?.
- Corect, Dick. Aceasta-i preferin?a mea. Spune-mi, în acest laborator crea?i plante artificiale, ca acestea, ce ne înconjoar??
- Deocamdat? nu mai cre?m, fiindc? ele cresc ?i se dezvolt? în mod normal pe ogoarele lumii noastre, dar e adev?rat c? aici au fost create ini?ial. Acum doar urm?rim cre?terea ?i dezvoltarea lor, avem grij? ca num?rul lor s? fie în permanen?? cel suficient pentru a putea acoperi necesit??ile locuitorilor planetei noastre ?i le asigur?m plantelor tot ceea ce le este necesar pentru o bun? dezvoltare, zise Dick.
- Grozav... M? tem c? nu în?eleg aceste mici am?nunte, dar am s? întreb dac? pute?i crea acum ?i aici, în acest moment, o plant? artificial?, de orice fel, zise tot Lucian.
- Da, practic, putem, desigur c? am putea, dar nu o facem, fiindc? acum exist? suficiente plante pe planeta noastr?, iar de altele nu mai este nevoie momentan. De altfel, avem ?i aici, în aceast? înc?pere, aproape cel pu?in câte una din fiecare speciile de plante; desigur, nu chiar toate, totu?i nu ar avea loc nici chiar în aceat? înc?pere imens?, dar dup? cum am spus, aproape toate soiurile, explic? Dick.
- Dar, dac? te rug?m, bineîn?eles, cu permisiunea prietenilor no?tri, Nick ?i Ly, ai putea crea pentru noi acum, în acest moment, o plant?, de orice fel, care consideri c? se poate crea mai u?or, în cât mai scurt timp, propuse acela?i Lucian.
- Da, cred c? s-ar putea. Desigur c? ar fi posibil. Dac? Nick ?i Ly sunt de acord, am s? creez o plant? pentru voi, r?spunse Dick.
- Bineîn?eles c? suntem de acord. De fapt, suntem chiar curio?i s? vedem ?i noi cum se procedeaz? pentru a crea plantele. A?a-i, surioar??
- A?a-i, Nick, îl aprob? Ly pe fratele ei. Am vrea s? vedem ?i noi cum se creaz? o plant? artificial?.
- Procedeul de creare al plantelor artificiale este foarte simplu ?i u?or, ele se creeaz? la fel de u?or, precum a?i v?zut disp?rând frunzele pe care le-a?i rupt voi din pomii p?durii noastre artificiale, ca ?i pe cele rupte din pomii p?rcule?ului din ora?, dup? ce a?i ie?it cu ele afar?, pe suprafa?a planetei, unde dantoniul domin? aerul. Orice plant?, de orice soi, poate fi creat? la fel de u?or ?i de simplu, explic? Dick Torn.
- ?i totu?i, cum proceda?i pentru a le crea?
- Dup? cum am spus, foarte simplu ?i u?or, repet? Dick. Din substan?ele chimice organice ?i anorganice din care sunt compuse celulele fiec?reia în parte, printr-un lan? de reac?ii violente ?i rapide, violente în sensul c? se succedeaz? foarte repede, practic neobservate, printr-un procedeu descoperit cu mult timp în urm? de locuitorii planetei noastre. Ceea ce ve?i vedea voi este aproape nimic fa?? de ceea ce se întâmpl? de fapt, în realitate.
- Dar poate ne pute?i ar?ta mai clar ?i într-un ritm mai lent, pe computer, cu mai multe am?nunte ?i detalii, propuse Mihai.
- Da, se poate ?i asta, dar nu cred c? ve?i în?elege mai mult decât a?i putea pricepe observând direct formarea unei plante artificiale, deci nu prea ajut?, de?i procedeul este foarte simplu.
- Mda... Mai bine zis, nu vom în?elege nimic, în nici un fel, presupuse Nis.
- Tu, cu geografia ta, cu siguran?? nu vei în?elege nimic; poate c? nu va fi îns? ?i cazul meu, murmur? îngândurat geneticianul.
- Dup? cum am în?eles, dac? nu gre?esc, frumoasa domni?oar? blond? este biolog, iar domnul Alexandru, specialist în ingineria genetic?, deci ei doi ar putea în?elege mai bine ceea ce se petrece de fapt cu aceste plante ?i s? v? explice dup? aceea ?i vou?, pe în?elesul vostru, zise Dick Torn.
Alex se strâmb? a nedumerire la auzul formulei „domnul Alexandru”, de parc? n-ar fi priceput c? se referea la el.
- A?a este. Dar m? tem c? nici eu, nici Alex, n-o s? prea în?elegem mare lucru, suntem cu mult dep??i?i de aceste procedee. Pe P?mânt nu facem a?a ceva, replic? blonda.
- Eu n-a? spune c? sunte?i cu mult prea dep??i?i de procedeele noastre, o contrazise Dick. ?i voi ob?ine?i pe Terra ceva asem?n?tor, prin procedee moderne, asem?n?toare ?i ele.
- Cu specifica?ia c? nu este chiar a?a, ad?ug? Lucian. A? afirma chiar c? nu este deloc a?a. Din câte ?tiu eu, cel pu?in, nu e deloc acela?i lucru. Acolo sunt cu totul alte metode. Se pot ob?ine hibrizi cu propriet??i îmbun?t??ite genetic, prin combinarea lor cu hibrizi de la alte plante, dar în nici un caz nu din substan?ele din care sunt formate plantele, ci cu totul altfel; nu m? pricep chiar a?a de bine, dar Maria, ca biolog, sau Alex, ca genetician, pot confirma spusele mele.
- Da, Luci, ai dreptate, îl aprob? blonda. Metodele sunt cu totul altele pe P?mânt, nu seam?n? cu procedeele astea rapide de aici.
- Se încearc? ?i pe P?mânt ob?inerea unor soiuri de plante de mult disp?rute, dar pân? acum nu s-a reu?it nimic, de?i geneticienii depun toate eforturile, dar sigur nu cunosc metodele voastre prin care pot ob?ine acest lucru, îns? sper? s? reu?easc? s? le descopere, dac? se poate, cât mai curând, spuse Alex.
- Geneticienii vo?tri vor mai avea de furc? pân? vor descoperi aceste metode, c?ci ele exist?, dar ?tiu deja în ce stadiu v? afla?i, cu cercet?rile, deci vor mai avea mult de lucru. Acum urma?i-m? ?i privi?i cu aten?ie totul, îi invit? Dick. Poate ve?i reu?i s? în?elege?i totu?i ceva.
To?i îl urmar?, mergând pe potecu?a îngust? pân? la cap?tul ei, unde se aflau tuburi, conducte ?i o mul?ime de eprubete, pline cu tot felul de solu?ii, substan?e. Dick lu? câteva dintre eprubete ?i explicându-le ce urma s? fac?, începu s? amestece solu?iile, apoi turn? con?inutul ob?inut într-un fel de vas cu p?mânt, iar nu peste mult timp ap?ru planta, verde, cu multe frunze, tulpin?, r?d?cin?, tot ceea ce îi trebuia, fiind de fapt o urzic?, o plant? care „pi?c?”, ajuns? la stadiul de maturitate în numai câteva clipe. Cei ?apte priveau nedumeri?i urzica ?i nu p?reau a fi în?eles prea mare lucru. Dick le explic? înc? o dat? totul, am?nun?it ?i la cererea lor, le ar?t? ?i pe computer ce se întâmplase de fapt.
- Deci planta aceasta are ?i r?d?cin?? întreb? Alex.
- Evident, r?spunse Dick. Altfel cum ar putea exista? N-ar rezista f?r?.
- Credeam c? poate ave?i o solu?ie pentru asta, ceva care s? înlocuiasc? în vreun fel r?d?cina, f?cu Nis. Dar cum de-a crescut a?a de repede?
- N-a crescut deloc, a?a am creat-o eu; depinde cum vre?i s? fie. Plantele pot fi create ca puie?i, boboci, muguri, s?mân??, care apoi vor cre?te, sau pot fi create direct ca plante mature, gata crescute, cu r?d?cin?, tulpin?, frunze ?i flori, ca în cazul acesteia.
- Chiar toate plantele care se afl? aici, în acest laborator, au fost create în acest mod? se interes? Stela.
- Sigur. Nu exist? nici o excep?ie, r?spunse Dick.
- ?i de ce spune?i c? nu se mai fac în laboratoare plante de nici un fel? întreb? Alex. Ce se întâmpl? dup? ce le folosi?i pe cele existente pe ogoare, pentru nevoile locuitorilor ora?ului? Ele nu trebuiesc înlocuite?
- Ba da, bineîn?eles. Numai c? odat? ce au fost deja create, plantele se dezvolt?, cresc ?i se înmul?esc a?a cum în mod normal ar trebui s? o fac? dac? ar fi naturale, iar pentru a asigura necesit??ile locuitorilor ora?ului, num?rul plantelor este mereu constant, aici neexistând anotimpuri în care plantele s? nu poat? cre?te, ori vreme nefavorabil?, care s? d?uneze culturilor, ori vânturi puternice, ori alte cauze, meteorologice sau de alt gen, care s? le d?uneze, aici totul este în favoarea lor, totul este ?inut sub control ?i dirijat dup? bunul plac al locuitorilor, cât ?i dup? necesit??ile fiec?rui soi de plant? în parte. Ele vor avea întotdeauna parte de condi?iile favorabile cre?terii ?i dezvolt?rii lor ?i vor fi mereu suficiente pentru a putea acoperi necesit??ile locuitorilor lumii artificiale, explic? Dick.
- Asta este într-adev?r ceva... murmur? Nistor a apreciere.
- Pute?i crea în acela?i mod, la fel de simplu ?i rapid, orice fel de plant?, indiferent de m?rime, de soi, ori de alte propriet??i? Adic?, în acela?i mod se poate crea o floare micu??, ginga??, ca ?i un pom solid, uria?, cu trunchi gros, ramuri vânjoase ?i o mul?ime de frunze? întreb? Mihai.
- Da, exact în acela?i mod, la fel de simplu, repede ?i u?or, fu r?spunsul primit.
- Iar animalele existente în p?durea artificial? sunt ?i ele create în acela?i fel? întreb? Lucian.
- Nu chiar în acela?i fel, dar aproape, r?spunse Dick.
- Deci pute?i crea plante, de m?rimi sau soiuri diferite, cât ?i animale, de diverse specii, prin metode rapide, necunoscute nou?. M? întreb, pute?i oare crea ?i oameni, ca noi, ori ca locuitorii planetei voastre? se interes? Lucian, atacând subiectul care îl preocupa în mod deosebit în acel moment.
- Lucian! îi atrase de îndat? Nick aten?ia.
- Nu, prietene, îl întrerupse comandantul. ?tiu destul de bine ce vorbesc. E doar o simpl? întrebare, absolut nevinovat?, atâta tot. O întrebare la care a?tept un r?spuns clar. Bine?
- Ce vrei s? spui prin asta? se pref?cu Dick a nu în?elege, dup? ce Nick îl aprobase, în cele din urm?.
- Nimic altceva decât ceea ce ai auzit, evit? Lucian s? repete. Este posibil sau nu?
- Nu, asta nu, r?spunse Dick evaziv, f?r? alte detalii.
- De ce nu? se înc?p??ân? Lucian în a insista. Eu nu cred c? ar fi imposibil. Dup? câte am avut ocazia s? v?d aici, pe planeta voastr?, totul este foarte posibil.
- Nu chiar totul, r?spunse Dick, f?r? explica?ii suplimentare.
- Lucian, sunt de p?rere s? nu insi?ti asupra acestei teme, interveni Nick, înainte ca Lucian s? fi continuat, fiindc? el era gata s? aduc? ?i alte argumente în favoarea teoriei lui, deoarece, dup? cum ?tim, nu ceda atât de u?or, nu se l?sa repede convins, dac? nu existau dovezi care s? demonstreze în mod clar c? n-ar fi a?a cum credea el.
- În regul?, n-am s? mai insist asupra subiectului. Deocamdat?. Pentru c? nu-mi este înc? deloc clar dac? am sau nu dreptate, accept? cu greu Lucian s? renun?e la discu?ie.
- Las? lucrurile a?a cum sunt ?i accept?-le, iar cu timpul vei afla dac? e sau nu a?a, numai nu te gr?bi, îl sf?tui Nick.
- Bine, prietene. ?i-am spus c? n-am s? mai insist, cedez, cel pu?in deocamdat?. Dar, în cazul acesta, l?sând la o parte acest subiect, l-a? ruga pe Dick, dac? se poate, s? ne permit? s? lu?m planta aceasta, pe care a creat-o acum, la cererea noastr?, în nava noastr?, „Pacifis”.
- M? tem c? nu se poate, r?spunse Dick. Cum ar lua contact cu aerul de afar?, planta ar disp?rea, ca ?i cum nici n-ar fi existat vreodat?. Existen?a ei nu poate fi asigurat? decât aici, în interiorul lumii artificiale. Nu ave?i cum s-o transporta?i pân? la bordul navei voastre ?i n-o pute?i p?stra în interiorul „Pacifis”-ului. E imposibil!
- S? nu zici niciodat? „imposibil”, Dick. G?sim noi o solu?ie, rosti Lucian gânditor.
- Dar pomii din p?durea artificial? nu sunt în interiorul lumii artificiale, ci în exterior, pe suprafa?a planetei ?i totu?i ei exist?, rezist? atmosferei de afar?; nu dispar. Existen?a lor nu este periclitat?, observ? Mihai.
- Asta a?a este, îl aprob? Dick Torn. Dar pomii aceia au fost anume crea?i pentru a putea rezista pe suprafa?a planetei, în acele condi?ii, ad?ugându-li-se anumite propriet??i. Oricum, ei sunt strâns lega?i de lumea noastr? artificial?. Sunt ?inu?i sub strict? supraveghere de aici, iar evolu?ia lor este direct urm?rit? ?i ?inut? sub un control sever. Apa le este trimis? de aici, din interiorul lumii noastre artificiale. În plus, plantelor din exterior le sunt asigurate ?i create toate condi?iile necesare pentru ca existen?a lor s? fie posibil?, fie chiar ?i pe suprafa?a planetei, în prezen?a dantoniului, iar toate aceste m?suri suplimentare sunt luate pe lâng? faptul c? pomii au fost crea?i anume pentru a rezista acolo, în acele condi?ii, în acel mediu. Pe când aceast? plant? a fost creat? f?r? a avea posibilitatea de a rezista în exterior, fiindc? nu mi-a?i spus de la început c? a?i avea inten?ia s? o lua?i, a?a c? nu are acele propriet??i care s?-i permit? s? reziste în afara lumii artificiale. În plus, aceia de afar? sunt pomi, au dimensiuni destul de mari, dup? cum a?i putut vedea ?i voi, nu sunt deloc chiar a?a de mici încât s? încap? în nava voastr? ?i nici nu cred c? a?i dori s? ave?i la bordul navei voastre un astfel de pom, chiar dac? ar putea rezista sau ar înc?pea, de?i, de fapt, tot nu cred c? ar avea loc în nava voastr?, spuse Dick.
- ?i chiar dac? în cele din urm? ar avea loc, tot nu am lua la bord un copac, se în?elege, spuse Lucian, la fel de îngândurat. Dar o plant? ca aceast? urzic?, pe care ai creat-o la cererea noastr?, ar merge. De altfel, cred c? am g?sit ?i solu?ia potrivit? pentru a putea face posibil? existen?a ei ?i la bordul navei noastre, f?r? propriet??i de excep?ie, nu renun?? comandantul la aceast? idee.
- M? faci curios, afirm? Dick. Deci, care ar fi solu?ia?
- Simplu. O micu?? cupol?, o mic? lume artificial? pentru aceast? plant?, a?a cum a?i creat uria?a cupol? sub care se ad?postesc acea multitudine de plante ?i tot ceea ce se mai afl? sub ea, inclusiv locuitorii uria?ei voastre lumi artificiale. Cred c? dac? i s-ar putea confec?iona un fel de cutie sau lad? transparent?, sau o cupol? transparent?, pentru a putea p?trunde lumina pân? la plant?, un recipient ceva mai mare, închis ermetic, pentru a nu exista riscul p?trunderii în interior a altor substan?e, cu excep?ia oxigenului necesar, cu care ar fi umplut, am putea lua planta la bordul navei noastre. Bineîn?eles c? va fi necesar ca acest recipient s? asigure plantei posibilitatea aliment?rii cu ap?, în cantitatea necesar?, f?r? pericole pentru plant?. Ar fi ca un fel de incubator, cum i-am spune noi, în care planta s? fie complet izolat? de exterior, spuse Lucian.
- Nu-i o idee rea, aprob? Dick. Cred c? s-ar putea aranja. Un fel de cutie transparent? ermetic?, un recipient confec?ionat din materialul pe care-l cunoa?te?i prea bine, dotat cu un dispozitv care s? asigure în permanen?? alimentarea cu ap? ?i oxigen, f?r? pericolul p?trunderii substan?elor care i-ar putea periclita existen?a. Da, trebuie s? recunosc c? e o idee remarcabil?; mie nu mi-ar fi trecut prin minte. E?ti foarte iste?, priceput, prev?z?tor ?i bine informat, aprecie Dick admirativ, la adresa comandantului.
- Bine, î?i mul?umesc. Oricum, nu e mare lucru, r?spunse Lucian. Deci, se poate? se interes? el.
- Da, s-ar putea, dar nu imediat. Trebuie s? a?tepta?i pân? va fi gata recipientul, fiindc? îl vom confec?iona aici, în acest laborator, dup? ideea ta.
- Bineîn?eles, nu ne gr?bim, accept? Lucian. Tot ce dorim e s? avem planta la bordul navei noastre, de preferin??, înainte de a p?r?si planeta Proxima.
- Se rezolv?. Dar în acest caz, am s? v? cer ?i eu ceva în schimb, o mic? favoare, anun?? Dick.
- Desigur, orice, cu pl?cere, dac? se poate, evident, spuse Lucian, nu f?r? a-?i ascunde mirarea, fiindc? nu-?i putea da seama ce anume ar putea cere Dick Torn în schimb.
- A? dori, în locul plantei pe care o ve?i primi, tot o plant?, una de-a voastr?, natural?, de pe Terra, dac? ave?i a?a ceva la bordul navei ?i dac? dori?i s? ne da?i una.
- O plant? de-a noastr??! Cred c? e posibil, îns? nu ?tiu... Dac? Maria este dispus? s? se despart? de una dintre pre?ioasele ei plante, la care, b?nuiesc, ?ine foarte mult, va veni mâine cu mine ?i va alege o plant? din laboratorul ei de biologie din „Pacifis”, pe care s? v-o oferim vou?. Ce spui, blondo?
- Sigur, Luci. Se poate. De ce m-a? împotrivi? Bineîn?eles c? îmi este greu s? m? despart de una dintre plantele mele, dar sunt convins? c? ?i aici o va duce destul de bine, va fi îngrijit? corespunz?tor ?i i se vor asigura toate condi?iile necesare supravie?uirii. În plus, va fi interesant s? o înlocuim cu o plant? artificial? de pe Proxima, va fi o experien?? util? de ambele p?r?i. Vom aduce mâine o plant? din „Pacifis” aici.
- Atunci, blondo, s-a f?cut! S?-?i iei r?mas bun de la una dintre plantele tale, concluzion? Lucian.
- Iar voi ve?i avea în curând aceast? urzic? artificial? la bordul navei voastre, îi asigur? Dick. V? atrag îns? aten?ia c? va fi necesar s? o alimenta?i cu o ap? foarte purificat?, mai mult decât doar distilat?, pentru ca existen?a ei s? fie posibil?; izolarea de mediul înconjur?tor nu va fi suficient?.
- Nu încerca s? ne sperii prea tare, Dick. Vom face tot posibilul s?-i îndeplinim toate condi?iile necesare existen?ei, afirm? Lucian, ca de obicei, încrez?tor în spusele sale. Cu ajutorul vostru, bineîn?eles. Sper s? ne descurc?m.
- E-n ordine. Avem încredere în voi. Cred c? ve?i reu?i, zise Dick.
- Sigur. Atunci totul e-n regul?. În curând vom face schimbul, spuse Lucian. Dar dac? problema asta s-a rezolvat deja, a? mai avea o dorin??, cu riscul de a deveni plictisitor cu cerin?ele mele.
- E dreptul vostru, Lucian. A?a c? spune ce dore?ti, îl invit? Dick. Nimeni nu te va considera plictisitor.
- A? vrea s? permi?i unuia dintre noi ?apte s? încerce s? creeze o astfel de plant? artificial?, evident, sub îndrumarea ta, Dick, î?i exprim? comandantul dorin?a.
- Sigur. Se poate ?i asta, aprob? Dick, f?r? ezitare. B?nuiesc c? acel unul dintre voi care dore?ti s? încerce acest lucru e?ti chiar tu. N-am nimic împotriv?, e?ti liber s? încerci.
- Nu tocmai. Mul?umesc, dar nu m-am gândit nici o clip? la mine. Nu eu trebuie s? fac aceast? încercare.
- Nu?! se mir? Dick. Atunci cine?
- Blonda, rosti scurt Lucian, Maria privindu-l nedumerit?. Cred c? ar fi cea mai indicat?, ea ar trebui s? încerce, ar fi mult mai bine.
- Eu, Luci?! Nu cred c? vorbe?ti serios, se opuse blonda. De ce eu?! Mai bine s? faci chiar tu aceast? încercare. E?ti comandantul, ai tot dreptul, ba chiar obliga?ia s? o faci.
- N-ar fi mare lucru, blondo, a? putea încerca. Totu?i, nu cred c? a? fi cel mai potrivit pentru asta, n-ar fi corect, chiar dac? a? reu?i s? ob?in o astfel de plant? artificial? sau a? în?elege cât de cât ceva din ceea ce am f?cut. Sunt îns? matematician, nu ?ine de domeniul meu nici pe departe; e vorba despre una dintre specializ?rile tale de baz?, biologia, deci, în mod normal, deduc?ie logic?, tu trebuie s? fii cea care va încerca, nicidecum eu. Eu a? re?ine doar c? este vorbe despre un ?ir de procedee care se succed rapid, nimic mai mult, nefiind vorba despre cine ?tie ce calcule. Iar tu... Sunt sigur c? po?i, vei reu?i.
- Poate ai dreptate, Luci; totu?i, nu ?tiu... Parc? mi-e team? s? încerc.
- N-ai motive, blondo. Nu trebuie s?-?i fie team?! Nu e nimic periculos, sau mult prea dificil.
- ?tii, iubito... interveni Nick. Cred c? Lucian are dreptate. Ar trebui totu?i s? încerci, s? nu pierzi o asemenea ocazie; cine ?tie dac? se va mai ivi vreodat? alta. În locul t?u, n-a? ezita nici o clip?, n-a? sta pe gânduri, a? accepta imediat. Ar trebui s? încerci, cu atât mai mult c? Dick î?i va explica am?nun?it ce anume ai de f?cut, deci î?i va fi destul de u?or. Trebuie doar s? ai încredere în tine ?i voin?a de a o face.
- Eu îi voi explica totul, îi voi sta la dispozi?ie. Nu-i mare lucru, nu e dificil. E imposibil s? dea gre?, înt?ri Dick.
- Bine. A?i câ?tigat. Voi încerca, accept? blonda.
- Grozav! aprecie mul?umit Lucian decizia Mariei. Iar dup? tine, a? propune s? încerce ?i Alex, numai dac? Dick este de acord.
- Nici o problem?. Sigur se poate. Pute?i face chiar fiecare dintre voi câte o plant? artificial?, dac? asta vi se pare interesant. Nu-i mare lucru, spuse Dick.
- Ah, nu, nici chiar atât de multe, se opuse Lucian. De?i ar fi într-adev?r interesant. Îns? nu vrem s? facem colec?ie de plante artificiale. Dar Alex e genetician, deci cred c? merit? s? încerce ?i el.
- Mersi, Luci, se entuziasm? Alex. Chiar doream s? încerc ?i eu, sunt foarte curios s? v?d cum se procedeaz?, deci ai nimerit bine men?ionându-m?. Dar mai întâi s? încerce blonda, evident, are prioritate din partea mea.
- V? rog, domni?oar? Maria... o invit? Dick politicos. Ce plant? a?i dori s? crea?i ?i în ce stadiu de dezvoltare a?i dori s? fie ea?
- Nu ?tiu înc? prea bine. S? m? gândesc pu?in, zise blonda, gândindu-se bine câteva clipe, în care ochii ei cei verzi ca frunzele plantelor ce o înconjurau, sclipir? de emo?ie.
În final, dup? un timp, se decise ce anume ar dori s? creeze ?i îi anun?? ?i pe ceilal?i:
- A? dori s? încerc s? creez o plant? care actualmente se întâlne?te foarte rar pe planeta noastr?, o plant? pe care nu am avut ocazia s? o v?d pân? acum, despre care doar am citit materiale în lucr?rile de specialitate, am v?zut-o doar în fotografii sau în emisiunile de televiziune, pe computer, în reviste sau în alte materiale de specialitate. A? dori ca planta respectiv? s? fie în stadiu de maturitate, deci cu r?d?cin?, tulpin? ?i frunze. ?i în plus, dac? s-ar putea, s? aib? ?i acele propriet??i necesare pentru a putea rezista ?i în afara ora?ului sau a lumii artificiale, de sub marea cupol?.
- Prea bine, domni?oar?. Se aranjeaz?, încuviin?? Dick. Mai pu?in partea cu propriet??ile necesare existen?ei în aer liber în afara lumii artificiale. Asta înc? nu se poate.
- De ce? p?ru nedumerit? blonda.
- Pentru c?, presupun, vre?i s-o face?i acum, aici, repede. ?i asta nu se poate, dac? ar trebui s? o înzestr?m cu acele propriet??i; ar dura foarte, foarte mult; nu mai e chiar a?a de u?or ?i rapid de creat.
- În?eleg. Atunci e bine ?i f?r? acele propriet??i speciale, renun?? blonda.
- În cazul acesta, ve?i putea crea aceast? plant?, ca de altfel, oricare alta a?i dori, dar va trebui s?-mi da?i câteva detalii precise referitoare la ea, pentru a cere computerului s? ne distribuie substan?ele necesare ob?inerii ei.
- Un moment! îl întrerupse Nistor. Cum, vrei s? spui c? nu se folosesc acelea?i substan?e pentru toate plantele?
- Nu, evident, r?spunse Dick. Aproape aceela?i, dar nu în totalitate, pentru c? fiecare plant? are câteva particularit??i, ceva specific anume numai ei, nu ?i celorlalte. Dac? am folosi mereu absolut acelea?i substan?e, atunci toate plantele ar fi la fel, nu ar exista diferen?e între ele, ci toate ar fi identice.
- B?nuiesc c? aceste diferen?e trebuie s? fie minore, presupuse Nistor.
- Da, îns? orice diferen??, oricât de minor? ar fi ea, nu este neînsemnat?, ci, dimpotriv?, poate avea un rol major în determinarea speciei plantei. Numai aceste mici diferen?e fac ca aceste plante s? nu fie toate la fel. Deci, domni?oar? Maria, îmi pute?i spune câte ceva despre planta pe care dori?i s? o crea?i acum?
- Bineîn?eles, accept? blonda.
Cuprins? de emo?ie, îi oferi lui Dick câteva am?nunte foarte importante, inclusiv denumirea plantei respective, atât cea ?tiin?ific?, cât ?i cea popular?. Era o specie de plant? care ap?ruse recent pe Terra, în zone aproape inaccesibile omului, deci nepopulate; în plus, exemplarele erau foarte rare. Planta respectiv? ap?ruse cu doar câ?iva ani înainte de plecarea celor ?apte tineri în aceast? misiune, de aceea se ?tiau doar foarte pu?ine am?nunte despre ea ?i tot de aceea î?i manifest? blonda interesul, c?ci nici ea nu reu?ise s? afle mare lucru despre acea misterioas? plant?...

Cornelia Georgescu (Sagittarius) | Scriitori Români

motto:

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro