Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Înconjura?i de tr?d?tori -Partea a III-a- (Cap. I)

de Danciu Vlad

-I-II- Ac?iunea începe într-un regat numit Baldaron, f?r? specifica?ii temporale, în care un fermier talentat a fost remarcat ?i avansat chiar de regele acelui ?inut, Zezar Zvalda, la rangul de baron. Fermierul, Grod Salazar, a reu?it chiar s?-i câ?tige încrederea regelui ?i chiar au devenit buni prieteni, cu siguran?? avea ?ansa de a ajunge poate chiar ?i în camera lorzilor dac? nu ar fi devenit lacom ?i nu ?i-ar fi „înjunghiat” prietenul pe la spate luându-i regatul cu for?a. Zezar a supravie?uit ?i s-a retras într-un regat în care se afla sora sa, Kloda. Timp de 20 de ani Zezar a fost ?inut în staz? datorit? severit??ii r?nilor sale, iar în tot atâ?ia ani Kloda a studiat împreun? cu savan?ii regatului s?u o metod? de a-l vindeca pe Zezar folosind ingineria genetic? pe care Zezar a respins-o ini?ial datorit? costurilor enorme ?i mai ales a riscurilor pe care le implic? o astfel de procedur?. Zezar a fost extrem de dezam?git când propria lui sor? a folosit ingineria genetic? pentru a-l vindeca, alterându-i în acela?i timp codul genetic. Acesta nu a uitat prea repede a?a ceva, dat fiind c? înc? resimte efectele secundare ale serului injectat sistematic în corpul s?u, dar a iertat ?i în cele din urm? a trecut la ac?iune. Profitând de faptul c? Grod era b?trân în compara?ie cu el, Zezar l-a atacat ?i l-a învins ajutat fiind de sora lui ?i de un grup de solda?i ?i rebeli condus de o r?zboinic? pe nume Kaya, despre care afl? într-un final c? este fiica sa biologic?, n?scut? din dragostea lui pentru so?ia sa, Kalisa. -I-II-

Capitolul I: Fantoma trecutului.

-III- Zezar a urcat din nou pe tron, în locul lui Grod, iar noii membrii ai nobilimii sunt urm?torii: Prin?esa Kaya Zvalda, fiica lui Zezar; Lordul Saron, un prieten al Kayei verificat permanent de Zezar, ca to?i ceilal?i de altfel; Baronul Cypher Laxus, fiul adoptat al lui Zilan Laxus, doar atât se cunoa?te despre el, ?i nu în ultimul rând Raya Abban, o alt? prieten? de-a prin?esei, în grad de Cavaler. Ace?tia au fost propu?i de popor ?i examina?i pân? la oase în vederea ob?inerii postului, dar Zezar a devenit paranoic, într-o oarecare m?sur?, ?i pe bun? dreptate. Pe mul?i dintre ei nu îi cunoa?te datorit? anilor petrecu?i în staz?, a?adar nu ?tie la ce s? se a?tepte din partea lor, iar Cypher are cel mai misterios trecut dintre to?i ?i cel mai neobi?nuit comportament. La prima vedere Zezar avea deja o imagine despre ceilal?i 3 prin prisma ac?iunilor lor. Ace?tia au ajutat la salvarea regatului, plus c? printre ei era fiica sa, cum ar putea crede c? ea nu va fi loial? regatului, dar nu ?tia absolut nimic despre Cypher decât c? acesta a fost adoptat, iar Zilan ?i so?ia sa nu ?tiau nimic despre trecutul s?u. Aane Laxus l-a g?sit r?t?cind pe un câmp ?i plângând când avea doar ?apte sau opt ani, iar copilul avea nevoie de un c?min. Când i s-a pus întrebarea „Cine sunt p?rin?ii lui” copilul a r?spuns cât se putea de clar ?i lucid c? o cuno?tea doar pe mama sa ?i c? aceasta a murit împu?cat? de c?tre g?rzile lui Grod când încerca s?-l scape de soarta care-l a?tepta. Nu a dat prea multe detalii, de?i se vedea c? le cuno?tea. Era prea inteligent pentru un copil de vârsta sa, iar mai târziu Aane ?i Zilan au avut parte de tot mai multe surprize din partea acestuia, dar nu reprezenta un pericol dovedit. Zezar nu ar fi fost de acord ca tocmai el, un copil f?r? experien?? în activit??i nobiliare ?i cu un trecut atât de misterios ?i neclar s? ajung? printre nobilii noii ordini, el ar fi vrut ca cineva pe care îl cuno?tea ?i care l-a ajutat s?-i fie al?turi în misiunea sa de a repara gre?elile lui Grod Salazar, mai exact i-ar fi oferit lui Zilan onoarea de a fi noul baron al reatului, dar acesta a refuzat argumentând c? fiul s?u adoptiv s-a preg?tit intensiv pentru un rol în societate ?i c? el este prea b?trân pentru responsabilit??i atât de mari. Suspiciunile lui Zezar au mers tot mai departe, c?utându-i nod în papur? pentru a-l putea respinge, dac? nu-l cuno?tea nu putea avea încredere în el, dar tân?rul i-a l?sat pe to?i cu gura c?scat? prin prisma talentelor ?i cuno?tin?elor sale, iar Zezar nu a avut de ales decât s?-i ofere un loc printre nobilii regatului s?u, chiar dac? i se p?rea nefiresc de familiar. Saron ?i Raya au fost de asemenea lideri ai diferitelor grup?ri de insurgen?i care urm?reau s? îl detroneze pe Grod, c?ile prin care ace?tia s-au apropiat de Kaya sunt bine cunoscute tuturor: grup?rile lor s-au unit pur ?i simplu când Zezar s-a-ntors s?-?i revendice regatul pentru a avea o ?ans? împotriva tiranului, dar cu Cypher era cu totul altceva. El a ap?rut ca din p?mânt abia când Grod a c?zut ?i Zezar a fost încoronat din nou ca rege peste Baldaron. Când au sosit în cele din urm? rezultatele examin?rilor, iar Zezar trebuia s? le prezinte tuturor, to?i ceilal?i membrii ai noii nobilimi au intrat în ordinea în care au fost striga?i de c?tre rege însu?i, plini de entuziasm, f?când tot felul de tumbe ?i mi?c?ri de lupt?, doar Cypher a intrat în amfiteatru parc? plictisit, cu nasul într-o carte pe care o ?inea în mâna dreapt?, iar pe cea stâng? o ?inea la spate. Tân?rul s-a a?ezat în locul destinat lui pe scena amfiteatrului ?colii de nobili, adic? între Saron ?i Raya, ?i a l?sat cartea jos ducând ?i mâna dreapt? la spate. Chiar dac? era un moment important în via?a lui, Cypher nu ar?ta nicio emo?ie, era pur ?i simplu prezent acolo, iar pentru ceilal?i acest lucru era o ciud??enie, în fond cum s? nu te bucuri când intri în rândurile noii genera?ii de nobili? La sfâr?itul ceremoniei, Zezar a insistat s? schimbe câteva vorbe cu Cypher. Niciunul dintre ei nu se ar?ta prea entuziasmat s?-i vorbeasc? celuilalt.
Zezar: Cypher! A? vrea s? vorbesc ceva cu tine, b?iete!
F?r? s? spun? un cuvânt, Cypher se întoarce c?tre rege ?i a?teapt? ca acesta s? înceap? discu?ia, despre care este sigur c? nu se va referi la îndatoririle sale de nou baron.
Zezar: Ca fiu adoptat, ce reprezint? pentru tine familia Laxus?
Cypher: Sunt oamenii care mi-au oferit un viitor dup? ce p?rin?ii mei au fost uci?i.
Zezar: Îmi pari oarecum familiar. Cine sunt, sau mai degrab? cine au fost p?rin?ii t?i biologici?
Cypher: Pe tat?l meu biologic nu l-am cunoscut niciodat?, iar când m? gândesc la mama îmi apare în cap doar imaginea Aanei Laxus. Ea a avut grij? de mine.
Zezar: Am în?eles c? ai implanturi bionice de la vârste fragede, pe ce nivel de putere opereaz??
Cypher: În prezent, pe nivelul 7, Înâl?imea Ta, la fel ca to?i ceilal?i, inclusiv fiica Domniei Tale.
Zezar ar avea atât de multe întreb?ri s?-i pun?, dar timpul nu este de partea lor ?i în plus a observat c? Cypher încearc? s? ascund? ceva. În orice caz, erau multe schimb?ri de f?cut prin Baldaron ca Zezar s?-?i piard? vremea cu Cypher, ?i oricum îl a?tepau ?i pe acesta o groaz? de documente de citit ?i semnat. To?i ceilal?i aveau la fel de multe treburi de f?cut, inclusiv Zezar, dar ori de câte ori avea o clip? liber? acesta c?uta tot mai multe indicii referitoare la trecutul celor trei tineri, dar discuta ?i cu fiica sa. Evenimentele din trecut l-au f?cut s? nu mai aiv? încredere în nimeni ?i s? cad? tot mai mult înspre parnoia, uneori sacrificând chiar ?i timpul pe care l-ar fi putut petrece cu Kaya, doar pentru a se asigura c? to?i tr?d?torii sunt prin?i înainte de a putea ac?iona. Ceva anume îl intrig? când vine vorba de Cypher: Cine este el de fapt? Trecutul s?u misterios, personalitatea sa distant? ?i anumite relat?ri ale cet??enilor care l-au v?zut f?când lucruri imposibile pentru un simplu copil pe vremea când era mic, chiar ?i cu implanturi bionice, îl fac pe Zezar s? suspecteze c? el are cele mai mari ?anse de a fi chiar urm?torul tr?d?tor al regatului. Saron ?i Raya au luptat pentru a-l elibera, a?adar ei nu sunt atât de sus în lista de suspec?i, dar sunt verifica?i ?i ei. Pentru a fi sigur c? ?ine pasul cu ei, Zezar ?i-a ref?cut infrastructura bionic? ?i chiar a dobândit mai multe abilit??i. Pe lâng? for?? fizic?, vitez?, percep?ie inuman? ?i capacit??i de proiec?ii energetice, noul cip bionic al regelui dispunea ?i de o form? de telechinezie numit? „kinetic? molecular?”, tehnopatie, modelarea luminii în forme solide, sfidarea gravita?iei ?i geo-salt (teleportare), abilit??i pe care le avea ?i Cypher, îns? recent el a dezvoltat o nou? abilitate cu ajutorul c?reia l-a surprins chiar ?i pe rege. O nume?te „Supra-presurizarea intern?” ?i se manifest? prin inspirarea unei cantit??i imense de aer atmosferic în doar 2 secunde ?i expirarea sa prelungit? la viteze de 500 Km/h sau chiar mai mult, adic? individul expir? tornade ?i chiar uragane. Pentru distrac?ia cet??enilor regatului, Zezar a reînfiin?at jocurile olimpice de odinioar? ?i luptele libere, acolo ?i-a folosit pentru prima dat? noua putere. Când a fost întrebat cum a ob?inut-o, Cypher a zis c? este doar o eroare a cipului s?u bionic, o eroare care face ca noi puteri s? apar?, uneori pierzând altele în proces. La început nimeni nu îl credea pe cuvânt, dar într-o zi a p??it-o chiar ?i Zezar. Acesta a dobândit printr-o eroare abilitatea de a absorbi energie din mediul înconjur?tor ?i a o elibera sub form? de atacuri energetice cum ar fi electricitate, raze de ghea?? sau jeturi de foc, în dependen?? total? de tipul de energie absorbit? ?i cantitatea ei. Un alt factor în ecua?ia regelui este dezvoltarea extrem de rapid? a fermei lui Zilan, mai exact aceasta pare c? a explodat în câmpul produc?iei crescând semnificativ în cantitatea de recolt? ?i calitatea acesteia, având o produc?ie de pân? la cinci ori mai mare decât înainte, ?i asta doar de când a ap?rut Cypher. Nimeni nu ?tia s?-i explice cum reu?e?te, iar când l-a întrebat pe Zilan, acesta i-a zis c? nu a în?eles niciun cuvânt pompos de al lui Cypher când i-a explicat fenomenul. Mai mult, tân?rul î?i folose?te ocazional ma?ina de serviciu pentru a c?l?tori în alte regate în scopuri diplomatice, inclusiv în Kalaat, cel mai puternic asediat regat de c?tre Grod, iar când se întoarce toate acele sate ?i ora?e care au fost arse de lav? sunt ca noi aproape peste nopte, puie?ii de copaci planta?i în locul celor ar?i ajung adul?i productivi absurd de repede ?i produc pân? la de trei ori mai mult în primul an iar r?sadurile de pe restul planta?iilor urmeaz? acela?i tipar. Deja este prea mult, un singur om putea face astfel de lucruri pân? acum, Grod Salazar, a?adar nu s-a r?bdat ?i i-a cerut explica?ii lui Cypher. În momentul în care Zezar a intrat în camera lui Cypher, acesta î?i organiza dosarele cu proiecte de legi. Pe un ecran holografic care ie?ea chiar din ochiul s?u stâng, tân?rul le sorta în func?ie de relevan?a lor ?i le accepta spre studiu sau le trimitea la verific?ri avansate. Cele acceptate ajungeau în camera lorzilor pentru a fi studiate mai în am?nunt ?i pe urm? cele care treceau ?i de aceast? etap? ajungeau la rege pentru aprobare sau respingere, cât despre restul, erau din nou trimise ini?iatorilor lor înso?ite de specifica?ii clare. O munc? meticuloas? pe care, din fericire, a reu?it s? o finalizeze.
Zezar: M? bucur s? te g?sesc la munc?, Cypher b?iete, avem ceva urgent de discutat!
Cypher: Chiar m? bucur ?i eu s? v? v?d, În?l?imea Voastr?! Sunt multe propuneri de legi date în b?taie de joc sau poate chiar cu inten?ia de a ne sabota.
Zezar: Bun? încercare, b?iete, dar nu despre asta vreau s? vorbim! Spune-mi ?i mie cum reu?e?ti s? influen?ezi produc?ia plantelor ?i calitatea solului?
Cypher: Cu ajutorul puterilor mele energetice, desigur. Nu este ceva ce nu a?i putea ?i Domnia Voastr? s? face?i, recent a?i dezvoltat abilitatea transferului energetic din mediu, abilitate pe care o folosi?i ca atac de ghea??, electricitate sau chiar foc, dar exist? o aplica?ie a sa mai pu?in distructiv?, infuzia energetic?.
Zezar: Cum faci asta?
Cypher: Cred c? ar fi mai bine s? v? fac o demonstra?ie practic?, nu crede?i?
Zezar: Nu te juca cu mine, b?iete, dac? vreodat? aflu c? este altceva decât ce vrei s?-mi ar??i te incinerez personal cu vederea mea termic?!
Cypher: Asta înseamn? c? nu am de ce m? teme, nu am nimic de ascuns în privin?a asta.
Cypher se îndreapt? spre gr?dina palatului, unde î?i petrecea timpul chiar ?i Kaya împreun? cu Saron ?i Raya. Cei trei prieteni s-au s?turat de studii ?i antrenamente ?i acum vor s?-?i tr?iasc? vie?ile f?cându-?i pu?in de cap. Ace?tia au decis c? se vor duce la o petrecere dat? de fo?tii prizonieri politici ai lui Grod, dar înainte de asta vor fi martorii demonstra?iei pe care Cypher i-o va face lui Zezar. Acesta ia o prun? de pe un pom, m?nânc? fructul ?i îi ?ine s?mân?a în palma dreapt?, folose?te stânga pentru a absorbi energie din mediu ?i o transfer? în dreapta prin infrastructura sa bionic?, dup? care o infuzeaz? în s?mân?? ?i strânge pumnul. Cu o simpl? lovitur? de pumn, Cypher face o gaur? în p?mânt adânc? de aproape 20 cm în care las? acea s?mân??, iar p?mântul care s-a dat la o parte este r?sturnat peste ea. Dup? toate acestea Zezar ?i cei trei martori ai s?i au v?zut cu ochii lor cum din acea s?mân?? cre?te un prun adult în doar 20 de secunde ?i deja d? rod. Energia infuzat? în s?mân?? a fost suficient? pentru întregul proces, fructele din acel prun erau deja coapte ?i dulci, ba chiar aveau mai mult? pulp? decât cele obi?nuite. To?i au r?mas cu gura c?scat? când au aflat c? pot face ?i ei asta, cu preg?tirea necesar? desigur, iar cu timpul s-a dovedit c? acele fructe crescute for?at nu sunt deloc nocive sau nes?n?toase în vreun fel. Cypher îi înva?? pe to?i cum s? procedeze ?i îi avertizeaz? asupra pericolului pe care acea tehnic? îl implic?.
Cypher: Când folosi?i aceast? tehnic? de infuzare trebuie s? fi?i permanent con?tien?i c? sunte?i vulnerabili, întrucât presupune dezactivarea a mare parte din infrastructura bionic? ?i separarea acesteia de componentele mâinilor, umerilor ?i a vertebrelor gâtului. Componentele capului ?i ale restului corpului trebuie deconectate de la traseul energiei, pentru c? inima ?i creierul sunt organe extrem de sensibile ?i dac? aceast? energie trece prin unul dintre aceste organe ... s-a cam terminat totul, dac? m? în?elege?i.
Kaya: Asta înseamn? c? majoritatea puterilor noastre bionice sunt dezactivate în timpul acestei opera?iuni!
Cypher: Corect, prin?es?! Mai pute?i folosi totu?i for?a bionic? a bra?elor ?i proiectilele energetice care ?â?nesc din ele.
Dup? ce au înv??at cum se procedeaz? ?i au reu?it chiar s? st?pâneasc? procedura, Zezar ?i ceilal?i ?i-au continuat ziua la fel ca pân? atunci. Kaya, Saron ?i Raya au mai apucat s? se distreze câteva ore la petrecere, iar Cypher ?i-a continuat revizuirea documentelor. Îns? înainte de toate acestea tân?rul baron îl întreab? pe rege de ce este atât de sceptic în privin?a lui, dar Zezar îi r?spunde furios cum c? el nu-i este dator cu nicio explica?ie, dup? care pleac? pur ?i simplu fiecare în alt? parte. Contrar a ceea ce credeau cu to?ii, Cypher Laxus chiar a excelat în func?ia sa de baron, iar Kaya începea s? se obi?nuiasc? cu via?a bun? ?i s?-?i neglijeze îndatoririle regale, a?adar Zezar a luat o decizie, riscant? în concep?ia sa, ?i anume s?-i dea lui Cypher dreptul de a o antrena pe fiica sa ?i a o ajuta s?-?i îmbun?t??easc? rezultatele ?colare. Kaya nu a fost prea entuziasmat? când a aflat vestea, dar dac? voia ca fiica sa s? ajung? regina de care Baldaron are nevoie, Zezar trebuia s?-i refuze unele escapade ?i s?-i explice c? are o anume responsabilitate fa?? de viitorul regatului s?u.
Zezar: Kaya, draga mea fiic?, noi doi avem ceva de discutat!
Kaya: Poate s? a?tepte, tat?? Am fost invitat? de Raya la zilele regatului ?i nu a? vrea s? ratez aniversarea a 3 ani de la eliberarea din jugul lui Grod Salazar.
Zezar: Tocmai despre asta voiam s? discut?m, draga mea. Nu te duci nic?ieri!
Kaya: Cum?! Dar de ce?!
Zezar: Rezultatele tale au sc?zut drastic, nu mai recuno?ti denumirile pozi?iilor de lupt?, nu mai cuno?ti mare parte din istoria regatului ?i nu mai reac?ionezi cum trebuie în momente cheie ale unei lupte, tocmai de aceea am luat decizia de a te trimite la antrenamente cu baronul Cypher Laxus.
Kaya r?spunde complet revoltat? de idee, dar tat?l ei nu-i d? de ales, ?i profitând de faptul c? Cypher trece chiar prin camera în care se aflau cei doi pentru a ajunge la biroul s?u, Zezar îl cheam? la el pentru a-i pune în piept bro?a port?torului de cuvânt al regelui ?i a-i da instruc?iunile necesare.
Kaya: Nici de cum!!! Nu vreau s? am de a face cu ciudatul acela!
Zezar: Nici nu vreau s? aud!!! ?tiu c? Cypher nu este tocmai domnul personalitate, dar trebuie s? recuno?ti c? este un geniu, doar el te mai poate ajuta s?-?i îmbun?t??e?ti rezultatele!
Kaya: Nu-i adev?rat, ?i Raya poate!
Zezar: Raya este mereu distras?, la fel ca Saron de altfel, am v?zut eu cum te ajut? amândoi. Trebuie s? în?elegi c? tu e?ti prin?esa mo?tenitoare ?i ai o anume responsabilitate, nu-?i po?i permite s?-?i pierzi vremea cu prietenii t?i despre care am o vag? impresie c? te trag înapoi!
Cypher: Bun? ziua, În?l?imile Voastre! Este o zi frumoas? pentru a ne ocupa de nevoile regatului, nu-i a?a?
Zezar: Stai pe loc, b?iete! Am o misiune special? pentru tine!
Cu ajutorul kineticii moleculare, Zezar scoate o bro?? dintr-un buzunar al ve?mântului s?u ?i o pune cu grij? în pieptul lui Cypher, dându-i în acela?i timp indica?iile necesare.
Zezar: Vreau ca tu s? te ocupi de antrenamentele fiicei mele ?i de situa?ia sa în ceea ce prive?te rezultatele per ansamblu! Ai mân? liber? s? procedezi cum crezi de cuviin??, iar eu te sus?in în orice ini?iativ?, scoate milit?ria din pod dac? trebuie, dar ?ine minte un lucru: Dac? rezultatele fiicei mele nu se îmbun?t??esc cât de cât într-o lun? de zile, vei sp?la closete un an întreg!
Cypher î?i trosne?te degetele ?i spune doar „Accept provocarea.”, dup? care o ia pe Kaya la antrenamente, ce are de f?cut la birou mai poate a?tepta, viitorul regatului este mult mai important. În concep?ia lui Cypher, regele a hot?rât s?-i mai dea un test de încredere ?i o responsabilitate tot odat?, ?i desigur c? prin?esa îi d? raportul zilnic tat?lui ei. Situa?ia dureaz?, ?i dureaz?, ?i dureaz?, iar într-o lun? de zile Kaya s-a antrenat atât de intensiv cu Cypher încât nu putea e?ua nici dac? voia, ?i chiar voia s?-l fac? de râs pe cel care o priva de libertate, oarecum. La ultimele examin?ri, Zezar se arat? mul?umit de situa?ia fiicei sale, iar Cypher poate r?sufla u?urat, a sc?pat de cur??at toalete ?i se poate axa pe îndatoririle lui. Zezar, în schimb, insist? s? continue cu antrenamentele, iar Kaya pierde nenum?rate ocazii de a se bucura de tinere?ea sa, chiar începe s?-l urasc? pe Cypher pentru asta. Într-o zi Kaya ?i prietena sa, Raya, se întâlnesc în camera principal? a palatului ?i decid s? plece neobservate pentru a petrece o zi departe de moroc?nosul de Cypher, dar sunt prinse în fapt, iar Kaya este re?inut? pentru antrenament.
Kaya: Gr?be?te-te pu?in, doar nu ai vrea s? fim prinse, nu-i a?a?
Raya: Vin, vin! Ce ghinion, te-ai ales tocmai cu sociopatul acela! Ce o fi fost în capul tat?lui t?u?
Kaya: Crede-m? c? a? fi vrut s? ?tiu ?i eu.
Parc? de nic?ieri apare Cypher ?i le stric? planurile celor dou? fete.
Cypher: Pleca?i undeva, domni?oarelor?! Sunt constant surprins de lipsa ta cras? de interes, prin?es?, chiar nu ?tiu ce s? mai fac.
Kaya: Ce ai zice s? m? la?i în pace, ciudatule! M-am s?turat de tine ?i de antrenamentele tale zilnice, vreau s?-mi petrec ?i alte zile cu prietenii ?i cu cei de seama mea decât la sfâr?it de s?pt?mân?!
Raya: Chiar a?a! De fapt ce ai zice s?-i dai azi o not? de 10 ?i s? ie?i în ora? ?i tu, poate întâlne?ti ?i tu pe cineva, poate chiar o fat?. ?tii ?i tu c? ai nevoie de un suflet pereche lâng? tine, nu-i a?a?
Cypher: Se pare c? ai r?mas în urm?, draga mea Raya! Eu m? v?d deja cu o fat? de care-mi place ?i c?reea îi place de mine, de fapt Alura va fi prezent? la antrenamentul de azi ?i chiar va participa la el.
Kaya ?i Raya (deodat?): Alura?! Adic? Alura Volga ... fiica arhiducelui de Kalaat?!
Cypher: Chiar ea, acum haide?i s? nu lungim inutil discu?ia noastr?, fetelor, timpul este valoros.
Raya: O vei lua pe prin?es? doar peste le?ul meu rece ?i ?eap?n!
Raya mai este cunoscut? prin Baldaron ca „Dansatoarea Lamelor” datorit? îndemân?rii sale în mânuirea a 7 s?bii simultan, iar acum este hot?rât? s?-i arate lui Cypher cât de bine se descurc? într-o lupt? real?. Aceasta ia pozi?ia de lupt? ?i se n?puste?te asupra baronului sco?ând toate cele 7 s?bii din tecile lor, viteza sa bionic? este suficient de mare încât s? le poat? prinde, ataca ?i schimba atât de repede încât pare c? ea doar se mi?c? dup? oponent ?i s?biile atac? singure. În schimb Cypher folose?te geo-saltul pentru a se da la o parte din calea atacului, ?i pe urm? folose?te kinetica molecular? pentru a o prinde pe Raya, dar ?i pe prin?es?, care a ini?iat ?i ea un atac. Raya nu se mai poate mi?ca deloc iar s?biile cad pe jos, nici prin?esa nu se mai poate mi?ca, deci Cypher poate face orice dore?te acum. O arunc? pe Raya într-o coloan? de granit, iar pe prin?es? la peste 100 de metri de acea loca?ie, chiar în sala de antrenament, unde era ?i Alura. Când Raya s-a ridicat de pe jos ?i privea spre Cypher, acesta a zis doar „La ce te holbezi?” ?i a folosit din nou geo-saltul pentru a se teleporta în sala de antrenament. În jurul lor pere?ii se deschideau ?i erau expuse arme de tot felul, de la s?bii ?i topoare la explozoare ?i lansatoare de grenade de plasm?.
Cypher: Dac? una din voi, doamnelor, m? poate nimeri cu una dintre aceste arme, ave?i liber tot retul zilei.
Pentru Kaya aceast? replic? era ca o mângâiere a timpanelor, ?i decide s? atace mai întâi cu dou? cu?ite de vân?toare, ba chiar insist? ca Alura s? atace ?i ea pentru a sc?pa cât mai repede. Fiecare pierd toate armele pe care le apuc?: sai, pumnale, katana, topoare, ciocane, kusarigama, chiar ?i arme de foc, iar într-un final cad cu to?ii la p?mânt, extenua?i.
Cypher: Se pare c? nu pleca?i de aici pân? când nu reu?i?i s? m? atinge?i, iar eu s? simt ceva.
Kaya: Te ur?sc!!!
Cypher: Oooo ... dar eu te iubesc!
Kaya: Revolt?tor! Îmi provoci sil?!
Alura spune aproape amuzându-se c?tre Cypher „Cum s?-i spui asta în fa?a mea?” iar acesta se prinde de glum? ?i îi ?opte?te la ureche „Ea nu ?tie înc?.”, dup? care Alura ?i Cypher se amuz? împreun? de situa?ie în timp ce Kaya aproape face o criz? de nervi. Dup? acea sesiune de antrenament fiecare pleac? acas?, iar Cypher este întâmpinat la ie?ire de c?tre Raya, care îl provoac? la lupt? în aren?. Aceasta pune la b?taie libertatea ei în cazul în care pierde, adic? va studia ?i ea al?turi de el, ?i îi cere lui Cypher s? renun?e la rangul de baron în favoarea ei dac? învinge. Tân?rul accept? f?r? s? ezite, iar în ziua urm?toare se înfrunt? în aren? în fa?a tuturor spectatorilor aduna?i, chiar ?i a regelui ?i prin?esei. În prima parte a luptei Raya are în mod clar avantajul, deoarece în aren? le sunt dezactivate cipurile bionice, iar în lipsa lor întreaga infrastructur? bionic? este inutil?. Cypher încaseaz? o mul?ime de lovituri nefiind obi?nuit s? lupte cu un adversar care mânuie?te chiar ?i f?r? vitez? bionic? 7 lame de un metru fiecare, toate de odat?, ?i este pus la p?mânt cu o u?urin?? dezarmant?, iar Dansatoarea Lamelor savureaz? momentul f?când ?i o remarc? ironic?.
Raya: Ai luat b?taie m?r de la o fat?, cred c? orgoliul t?u este mult mai r?nit decât corpul t?u!
Spre surprinderea Dansatoarei Lamelor, Cypher se ridic? de pe jos amuzat de remarca ei ?i ia pozi?ia de lupt?.
Cypher: Nu tocmai, draga mea! Vezi tu, eu înv?? repede.
Raya atac? din nou cu toat? puterea sa, dar de aceast? dat? Cypher apuc? repede mânerul unei s?bii ?i o ia pentru a lupta chiar el cu ea. Este greu s? manevrezi mai multe arme de odat?, a?a c? Cypher o dezarmeaz? extrem de u?or acum c? i-a înv??at tehnica. Dup? ce Raya a r?mas f?r? nicio sabie, Cypher o leap?d? ?i el pe a lui ?i atac? extrem de repede lovind punctele critice ale corpului fetei pe urm? îi întoarce spatele ?i pleac? pur ?i simplu. Ini?ial ea nu simte durere, dar apuc? în grab? una dintre s?bii ?i îl atac? pe Cypher pe la spate, dar nu ajunge nici la un metru de el ?i cade pe jos, incon?tient?, f?r? vreo explica?ie, iar Cypher este declarat înving?tor. Când vede asta, Zezar simte c? tr?ie?te un co?mar, întrucât doar Grod Salazar a mai reu?it asta în istoria recent?.
Kaya: Te sim?i bine, tat?? Ar??i de parc? ai fi v?zut o stafie!
Zezar: Pe bun? dreptate, draga mea! O fantom? a trecutului. Ar putea fi oare o coinciden???
Când Raya se treze?te, se vede a?ezat? pe o targ?, iar în jurul ei este un echipaj medical ?i Cypher.
Raya: Ce s-a-ntâmplat?
Cypher: Ai pierdut, n?t?flea??. Acum va trebui s? te antrenezi cu mine conform r?m??agului nostru, iar partea amuzant? este c? nici m?car nu te vreau! Am deja suficiente probleme cu o student? rebel?, nu am nevoie de mai multe piedici!
Dup? aceast? ultim? replic? Cypher pleac? l?sând-o-n urm? pe Raya, dar ?i aceasta î?i aminte?te de tehnica lui Grod, ?i decide s?-l cerceteze pu?in când î?i revine. Dup? dou? zile Raya se ridic? din pat ?i începe s?-l urm?reasc? pe Cypher. Îl g?se?te undeva pe la periferiile ora?ului împreun? cu Alura, î?i ?opteau vorbe dulci ?i î?i împ?rt??eau secrete.
Alura: În regul?, dragul meu, eu ?i-am împ?rt??it unul dintre secretele mele cele mai jenante, acum este rândul t?u!
Cypher: Din moment ce am promis amândoi c? vom lua aceste secrete în p?mânt decât s? le spunem altora, fi atent?, cade bomba!
Alura: Ia s? auzim!
Cipher: Trebuie s? recunosc, am o muta?ie genetic? rar? dar func?ional?: Diphalia.
Alura: Di...di...diphalia?! Asta înseamn? cumva c? tu „tragi cu dou? tunuri”?
Cipher: Îmmmmmdaaa.
Alura se culc? peste pieptul lui ?i îi ?opte?te la ureche o alt? „bomb?”.
Alura: Nu-?i face griji, artileristule, am dou? „?inte” în care po?i „trage” simultan, când vrei tu.
Cypher: Adic? ... adic? ... ut...ute... didels... O, Doamne! Cum de ne-am nimerit atât de bine?!
Dup? aceast? sesiune de m?rturisire, cei doi tineri se las? unul în vraja celuilalt, plimbându-se pe str?zi l?turalnice, unde nu s-au f?cut înc? renov?ri iar solul este infertil. Nici nu-?i dau seama c? sunt urm?ri?i, iar la sfâr?itul c?l?toriei Alura îi d? lui Cypher primul s?u s?rut. Acesta r?mâne parc? în trans? de uimire ?i fericire în timp ce Alura îl salut? ?i pleac?, iar Raya asist? la o scen? desprins? parc? din filme de groaz?: Plantele din jurul lui Cypher prind via?? din nou ?i chiar cresc altele prin asfaltul pe care calc?. Raya are parte de o sperietur? pe cinste, dar are grij? s? nu fie auzit?, iar în timp ce baronul pleac? spre casa lui de serviciu, fata r?mâne în urm? ?i se întreab? retoric:
Raya: Cine e?ti tu de fapt, Cypher Laxus? -III-

Sfâr?itul primului capitol ... Va urma.

Danciu Vlad (Danciu-Vlad) | Scriitori Români

motto: De ce s? fie obi?nuit când vezi asta zilnic?

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro