Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Ceea ce r?mâne

de ovidiu cristian dinica

Sâmb?t?, 08.06.2019, a fost o zi plin? pentru teatrul vâlcean. Evenimentul a debutat în intimitatea S?lii Studio a Teatrului Anton Pann, unde totul s-a desf??urat în jurul personalit??ii marcante a lui Doru Mo?oc, dramaturg ?i spirit liber, prozator, critic, poet, care a stabilit de-a lungul vie?ii sale jaloane pentru genera?ia pe care cu mândrie o p?store?te în ora?ul nostru. Ca director al Festivalului Na?ional de Dramaturgie „Goana dup? fluturi”, profesorul Doru Mo?oc a deschis edi?ia din acest an. Respectiva manifestare se dore?te a fi un remember dedicat scriitorului din Tetoiu, Bogdan Amaru, ?i reune?te în jurul s?u for?e artistice din întreaga ?ar?. Pe unele dintre acestea le g?sim în componen?a juriului care a analizat crea?iile teatrale prezente în concurs. Pre?edintele juriului a fost, anul acesta, Emil Boroghin?, actor ?i director fondator al Festivalului Interna?ional Shakespeare de la Craiova. Domnia sa a avut drept colegi de jurizare, pe renumi?ii oameni de teatru: Matei Varodi, regizor, director artistic al Teatrului „Al. Davila”, din Pite?ti; Edith Negulici, dramaturg, secretar literar al Teatrului Evreiesc de Stat din Bucure?ti; Mihai Lungeanu, regizor, Teatru Na?ional Radiofonic ?i Doru Mo?oc.
For?a festivalului rezult? ?i din participarea institu?iilor de cultur? din ora? ?i din comuna Tetoiu, implicate în organizarea ?i finan?area acestuia ?i care se reg?sesc an de an pe afi?ul festivalului, militând pentru cre?terea prestigiului cultural al jude?ului Vâlcea. Inaugurarea edi?iei din acest an a manifest?rii a prilejuit ?i organizarea dezbaterii cu tema: „Ce se poate face pentru afirmarea dramaturgiei române?ti contemporane?”, o întrebare bine-venit?, la care publicul tân?r si nu numai, a propus solu?ii, v?dind interesul s?u pentru teatru.
Concomitent cu dezbaterea, s-au lansat ?i dou? c?r?i, prima, „Antologia festivalului”, volumul 7, ce cuprinde piesele premiate la edi?ia din 2017, iar a doua, „Doru Mo?oc sau Ceea ce r?mâne”. Îns??i apari?ia antologiei vine în sprijinul promov?rii crea?iei autentice valoroase. Pe coperta volumului acestei antologii g?sim un tablou de Dumitru Zamfira, ce ilustreaz? libertatea autorilor. Pe coperta a 4-a a antologiei, este r?spunsul Directorului Festivalului la tema dezbaterii din care reiese necesitatea impunerii unei ini?iative legislative parlamentare prin care s? fie adoptat? o nou? lege a institu?iilor de spectacol, favorabil? constituirii unui repertoriu na?ional.
Participarea la dezbaterea propus? a dat ocazia unui dialog, din care putem selecta câteva interven?ii. Nicolae Nistor a recomandat ca la Ministerul Culturii s? se reg?seasc? nume consacrate din dramaturgia na?ional? care pot elabora c?i de ac?iune pentru revitalizarea teatrelor din România. G?sesc un frumos r?spuns la Drago? Teodorescu, care recomand? acordarea unui credit cultural dramaturgilor români debutan?i cât ?i consacra?i, ale c?ror piese pot fi de o înalt? valoare artistic?, comparabil? cu cele similare din dramaturgia mondial?. Doamna Doina Miglezi a selectat din crea?ia dramatic? a lui Doru Mo?oc monologul lui NYON din piesa Zborul - ce fericire, în interpretarea lui Lucian Pârcan, elev în clasa a VIII-a, care, trecând peste emotivitate, cu acurate?e ?i curaj în interpretarea textului, a ob?inut aplauze la scen? deschis?. Despre nevoia de teatru, profesorul Ion Predescu a subliniat, cu elegan?a exprim?rii sale, necesitatea eliber?rii prin art? a sufletului din chingile realit??ii. Tinerii sunt ?i ei destinatarii actului teatral, ace?tia, prin mesajul receptat, dobândind suple?ea min?ii intelectualului de mâine, salvând teatrul de la anonimat, iar participarea lor la actul cultural trebuie încurajat, a subliniat doamna profesoar? Doina Pâr?coveanu.
Punctul culminant al serii îl dator?m Forumului Cultural Vâlcean care, prin grija sa ?i implicarea Centrului Jude?ean de Conservare ?i Promovare a Culturii Tradi?ionale, a editat volumul intitulat „Doru Mo?oc sau Ceea ce r?mâne”, volum dedicat directorului festivalului, la împlinirea a 80 de ani de via??. Lucrarea a ap?rut cu revizia final? ?i supervizarea domnului profesor Ion Soare. Volumul are patru p?r?i ?i este o analiz? corect? a personalit??ii ?i operei autorului aniversat, fiind destinat? unui public avid de cultur?. În acest volum, apar atât texte scurte din opera domnului Doru Mo?oc, în calitate de poet, prozator, publicist, cât ?i fi?e bibliografice corect ?i minu?ios realizate. Referin?ele critice apar?in Ecaterinei Oproiu, lui Valentin Silvestru, lui Constantin Cuble?an, lui Alex ?tef?nescu, lui Gheorghe Deaconu, lui Mihai Lungeanu, lui Ioan St. Laz?r, care g?sesc în personalitatea complex? a celui s?rb?torit un personaj magnific, un element valoros al literaturii române. În acest volum afl?m ?i r?spunsul la întrebarea enun?at? pe copert?: textul ?i personalitatea autorului dau via?? unei opere viabile. În articolul semnat de Gheorghe Deaconu ?i introdus în volum, se afirm? c?: Doru Mo?oc r?mâne un crez, un model intelectual al Cet??ii, fiind creatorul teatrului imaginativ, simbol al creativit??ii ?i libert??ii nem?rginite, ce respinge orice constrângere ideatic? ori formal? ?i care deschide larg por?ile viitorului.
Viata ?i crea?ia lui Doru Mo?oc reprezint? un tot unitar, un text, iar opera cea mai profund? ?i durabil? a lui este îns??i via?a sa de creator de cultur?. Teatrul imaginativ este un ansamblu de ipostaze poetice care scot în eviden?? latura liric? a dramaturgului. De la altitudinea crea?iei sale, Doru Mo?oc este un Everest al literaturii române, unde aerul rarefiat nu permite ascensiunea oricui ?i unde se ajunge doar prin valoare, talent ?i curaj literar.
Emo?ionant? a fost ?i interven?ia lui Emil Boroghin? care, reg?sind în momentul ?i subiectul celebrat motive de apreciere pentru întreaga urbe, a considerat c?, omagiindu-l pe Doru Mo?oc, aducem un prinos întregii culturi vâlcene cu pleiada sa de personalit??i, astfel încât putem considera c? reprezint? o s?rb?torire a tuturor locuitorilor acestui jude?. Ca o picanterie, la capitolul mirodenii amintesc contribu?ia lui Nea Nae Dinescu care cu entuziasm popular a acordat diplom? de Excelen?? s?rb?toritului din partea Academiei Olimpice, a asocia?iei ziari?tilor din turism ?i a UZPR. Diploma de dimensiunile unui Letopise?, con?ine enumerate meticulos toate caracteristicile ?i meritele aniversatului. Lucru de apreciat. Mirodeniile dau farmecul manifest?rilor.
În atmosfera, deosebit?, creat? în jurul celui aniversat, teatrul Ariel i-a oferit acestuia diploma de excelen??, iar dramaturgul, într-un moment de deplin? efervescen??, ne-a m?rturisit: „M-am ferit de acest moment, nu-mi plac anivers?rile, m? emo?ioneaz?, de?i am o natur? robust?”.
Aniversarea s-a încheiat cu intonarea unui cald "La Mul?i Ani" în reverbera?ia întregii s?li.
Eu vreau s? cred, în calitate de jurnalist, c? evenimentul a l?sat o lacrim? în sufletul s?u ?i nu numai, timpul m?rturisirii fiind Evanghelia sufletului.
Seara s-a încheiat cu vizionarea spectacolului Emisie –Titanic Vals, piesa lui Tudor Mu?atescu, în interpretarea actorilor teatrului Anton Pann, care, într-o transpunere scenic? de excep?ie, ne-a reamintit de evenimentul tragic din noaptea de 23 August 1944, bombardarea de c?tre trupele naziste a studioului Radio România.

ovidiu cristian dinica (cristan) | Scriitori Români

motto: fi bun pina la moarte

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro