Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Cenaclul Mirajul Oltului, un cenaclu al secolului XXl

de ovidiu cristian dinica


Despre un cenaclu nou înfiin?at se pot spune numai lucruri bune în speran?a c? se vor realiza. Zic aceasta referitor la cenaclul Mirajul Oltului, n?scut pe 08/01/2019 la C?lim?ne?ti, unde activitatea literar? a fost desf??urat? sub emblema grup?rii literare A.E. Baconski. Discu?iile preliminare înfiin??rii au fost ini?iate de prof. Constantin Geant? ?i subsemnatul, fiind purtate cu personalit??i ale culturii vâlcene precum Petre Cichirdan, Gheorghe Spori?, Nicolae Nistor, dar ?i cu fo?tii membri ai cenaclului A. E. Baconski.
Pe documentul de constituire se g?sesc semn?turile persoanelor care au devenit membri ai noii grup?ri literare ?i conform acestuia sunt: pre?edinte, prof. Tiberiu Zamfir, vicepre?edinte, prof. Constantin Geant?, secretar, ec. Ovidiu Cristian Dinic?, membri, Geta Tretelni?ki, Nicolae Ghinoiu, Nicolae Nistor, Petre Cichirdan, Narcis D?escu Chirea. În prima ?edin?? Narcis D?escu s-a oferit s? tehnoredacteze revista Mirajul Oltului ?i s? devin? sponsorul acesteia, revista este realizat? cu efortul financiar al prof. C. Geant?. S-a reformulat ?i echipa redac?ional? dup? discu?ii coordonate de Petre Cichirdan. Ulterior propunerea nu s-a materializat, revista fiind în continuare sus?inut? de c?tre echipa constituit? în jurul profesorului C. Geant?.
Locul de desf??urare a ?edin?elor sale este în Centrul de Îndrumare în Turism din localitate, unde din grija prim?riei a fost pus? la dispozi?ia cenaclului sala de simpozioane. ?edin?ele sunt organizate în cea de-a doua zi de vineri a fiec?rei luni. Scopul cre?rii cenaclului este dezvoltarea unui mediu s?n?tos pentru propagarea culturii, literaturii ?i realizarea unei reviste a cenaclului care s? reia vechea serie a publica?iei Glasul Coziei ce a avut 49 de apari?ii cu aportul profesorului Tiberiu Zamfir. Se are în vedere ?i realizarea unor schimburi culturale cu membrii valoro?i din ?ar? ?i de pretutindeni.
A doua întâlnire a membrilor a fost în 06/02/2019, când cu to?ii am lecturat din propriile scrieri pentru a ne identifica amprenta literar? personal?, cu care contribuim la ridicarea cenaclului. Invita?i au fost ing. Ion N?lbitoru ?i prof. Iuliana Linte. Domnul Ion N?lbitoru ?i-a prezentat cartea „România catedrala din Carpa?i”, o scurt? incursiune literar?, bogat? în fotografii din istoria ?i geografia ??rii. Cu povestirea Dreptul de a tr?i, inginerul si scriitorul din Brezoi a dat tonul sedin?ei, primind aprecieri. Astfel, C. Geant? a perceput textul prezentat ca pe o bucat? literar? care contureaz? bine realit??i dure, Tiberiu Zamfir a considerat-o o surpriz? frumoas?, G. Tretelni?ki a caracterizat-o ca o asperitate rupt? din realitate. La rândul s?u P. Cichirdan a subliniat importan?a dialogului care este corect construit, povestirea având dinamism. Iuliana Linte a adus în discu?ie rolul autorului în societate ?i caracterul public al vie?ii de scriitor, supravegherea atent? a realit??ii care dep??e?te uneori fantasticul, fiind apanajul artistului deschis spre analiz? ?i receptare a mediului ce influen?eaz? literatura. Concluzionând, P. Cichirdan a afirmat: publicul te judec?, nu-?i mai apar?ii, scrierea este cartea ta de vizit? cu care te înscrii în societate. La propunerea lui C. Geant?, s-a votat ca Ion N?lbitoru s? fie cel de-al doilea vicepre?edinte al cenaclului, acest lucru fiind aprobat în unanimitate.
Al doilea invitat al zilei, prof. Iuliana Lint,e s-a prezentat cu haiku, un gen apreciat, pentru care a primit felicit?rile cenaclului. Citindu-?i lucr?rile, P?durea ?i Dar anii ne marcheaz?, Nicu Ghinoiu ne-a etalat poezia sa în vers liber, echilibrat, cu o tematic? bogat?, ?i tent? novatoare.
La rândul s?u, Georgeta Tretelni?ki, eseist? ?i poet?, cu un evantai amplu de emo?ii, provenind dintr-o via?? înc?rcat? cu o experien?? literar? bogat?, ?i-a lecturat crea?iile literare inedite, care au fost bine primite.
Prof. Tiberiu Zamfir, pre?edintele cenaclului, a venit cu epigrame inspirate, cu umor bine temperat, iar cu povestirea „Cum a dobândit o parohie” a stârnit hazul.
Subsemnatul a citit poezia Orizonturi reci, o revolt? asupra timpurilor actuale.
Cu ochi ageri ?i cu vigilen?a recunoscut?, Petre Cichirdan a participat la discu?ii cu p?reri corecte asupra compozi?iilor prezentate, având rolul criticului în jurul c?ruia se edific? un cenaclu.
?edin?a care a urmat, cea din 06/03/2019, a adus ca invitat pe recentul laureat al Concursului Na?ional de poezie Radu Cârneci, Nicu?? Ioan Lungu, care a citit crea?ii noi precum Sfâr?it de vis ?i Tu e?ti focul, din care reiese dragostea veritabil? ce r?zbate prin fibra poemelor sale ca un soare de prim?var?. Îl a?tept?m ?i cu alte crea?ii care s? aib? o tematic? variat?. G. Tretelni?ki a ?inut s? comemoreze victimele evenimentului dramatic din 04/03/1977, prin lecturarea unui eseu inspirat din teama uman? de dezastre. Subsemnatul a citit poemul în proz? Scrisoarea, el reprezentând r?spunsul la o provocare lansat? online. Cu poezia, Eram b?trânul Kalidas, C. Geant? ne-a reamintit de mitul reîntoarcerii. Poezia lui C. Geant? este o poezie modern? cu puternice influen?e mitologice.
Cea mai ampl? întâlnire cu care noua noastr? grupare literar? se înscrie în via?a localit??ii C?lim?ne?ti a avut loc în 12/04/2019 la care au participat copii din S?l?trucel, elevi din clasele a V-a ?i a VII-a, copii coordona?i în activitatea literar? de vicepre?edinte grup?rii, Constantin Geant?; ace?tia s-au distins prin eleva Ciobanu Maria Laura, care a citit poezia Întoarce-te, caracterizat? prin candoarea specific? vârstei adolescente. De asemenea, au mai citit elevele Dr?ghici Maria Andreea, care prin culorile literare ale vârstei sale ne-a emo?ionat, iar eleva Manta Gabriela a interpretat cu sensibilitate poezia Gloss?, aceast? elev? fiind deja publicat? cu poezie proprie în revista Mirajul Oltului.
Profesorul p?rinte Paulian Buicescu a prezentat propriul volum, V? bate-n u??, e pe prag!, volum de poezie religioas?, dar ?i reportaj poetic, caracter configurat în capitolul al doilea al volumului, unde cu o sincer? analiz? reu?e?te s? surprind? racile societ??ii contemporane. În poezii precum, Din lec?iile lui Steve Jobs sau Cultul Maicii Domnului în Sfânta Scriptur?, aduce în prim plan rolul dialogului cu societatea.
Tân?rul Alexandru Cr?ciun a fost o apari?ie insolit?, prezentându-se cu poezie filosofic?, acesta purtând un dialog de la egal la egal cu mentorul cenaclului Petre Cichirdan.
Dorim ca în cadrul cenaclului autorii s?-?i fac? cunoscute lucr?rile în ?edin?e dedicate fiec?ruia, astfel încât analiza critic? s? nu fie afectat? de grab?, cele mai bune texte urmând s? fie publicate în revista Mirajul Oltului. Critica este necesar s? fie constructiv?, lipsit? de subiectivism.
Cenaclul î?i dore?te ca prin activitatea pe care o va desf??ura s? promoveze autori valoro?i ?i tinere speran?e, aspiran?i la recunoa?terea literar? na?ional?.

ovidiu cristian dinica (cristan) | Scriitori Români

motto: fi bun pina la moarte

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro